Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced forming methods
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-003-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów IM2A_W02, IM2A_W05, IM2A_W06 Kolokwium
M_W002 posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych IM2A_W15 Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać sprawozdanie z badań IM2A_U03 Egzamin
M_U002 potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych IM2A_U03 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada świadomość samokształcenia IM2A_K03
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać sprawozdanie z badań - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 posiada świadomość samokształcenia - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami formowania materiałów. Opiera się głównie na przedstawieniu technik Rapid Prototyping jako perspektywicznych metod otrzymywania mikroreaktorów, sensorów i układów elektronicznych. Program przedmiotu został tak ułożony, aby w pierwszej kolejności przedstawić różnice pomiędzy specjalnymi a konwencjonalnymi technikami formowania. Następnie oparto się na charakterystyce poszczególnych technik formowania typu dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Kolejnym etapem jest pokazanie budowy różnych urządzeń otrzymywanych tymi technikami. Przede wszystkim mikroreaktorów do zastosowań biomedycznych, mikroreaktorów do produkcji wodoru, sensorów i układów elektronicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza na temat wytwarzania materiałów polikrystalicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1)R. Pampuch, „Współczesne Materiały” Wyd. AGH, (2005).
2)V. Hessel, S. Hardt, H. Lowe, “Chemical Micro Process Engineering” WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2004)
3)J.J. Lerou, M.P. Harold, J. Ryley, J. Ashmead, T.C. O’Brien, M. Johnson, J. Perrotto, C.T. Blaisdel, T.A. Rensi, J. Nyquist, “Microfabricated mini-chemical systems: technical feasibility in Microsystem Technology for Chemical and Biological Microreactors; Ed. W. Ehrefeld, DECHEMA Monographs, vol. 132, pp.51-69 Verlag Chemie, Weinheim (1996).
4)Neal Lane at all. “Springer Handbook Of Nanotechnology” Bharat Bhushan Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2004).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak