Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CTC-1-058-s Technologia Chemiczna - stacjonarne studia I stopnia
CIM-2-003-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-304-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-1-041-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
CIM-2-313-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-006-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-006-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-1-006-s Ceramika - stacjonarne studia I stopnia
CTC-2-040-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CCB-2-304-s Chemia Budowlana - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-403-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-305-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-006-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-313-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-004-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-314-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-313-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-315-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-307-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-304-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-304-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CCB-1-016-s Chemia Budowlana - stacjonarne studia I stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Degradation of engineering materials
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-006-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Studenci mają możliwość zdobycia podstawowych wiadomości teoretycznych dotyczących degradacji materiałów konstrukcyjnych.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna mechanizmy procesów degradacji materiałów inżynierskich Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 Zna termodynamikę procesów korozji oraz metody badań kinetyki i mechanizmu degradacji materiałów inżynierskich Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi badać skutki degradacji materiałów i określać ich przyczyny Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie zastosować właściwe metody ograniczające degradację materiałów inżynierskich Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ograniczania degradacji materiałów inżynierskich zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Dostrzega znaczenie badań podstawowych w procesie poznawania zjawisk fizykochemicznych, zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna mechanizmy procesów degradacji materiałów inżynierskich - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna termodynamikę procesów korozji oraz metody badań kinetyki i mechanizmu degradacji materiałów inżynierskich - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi badać skutki degradacji materiałów i określać ich przyczyny - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie zastosować właściwe metody ograniczające degradację materiałów inżynierskich - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ograniczania degradacji materiałów inżynierskich zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym - - - - - + - - - - -
M_K002 Dostrzega znaczenie badań podstawowych w procesie poznawania zjawisk fizykochemicznych, zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

1. The general introduction to the thermodynamics of gaseous corrosion at high temperatures.
2. Experimental methods used in studying oxidation of metals and oxidation rate equations.
3. Wagner’s theory of metal oxidation and dissociation theory of scale growth.
4. High temperature corrosion of engineering materials in purely oxidizing environments.
5. Liquid oxides and oxide evaporation, catastrophic oxidation.
6. Sulphide corrosion of metals and alloys.
7. Oxidation in the presence of water vapor.
8. Hot corrosion and salt-induced corrosion.
9. Corrosion in carbon containing atmospheres.
10. Oxidation in complex atmospheres.
11. High temperature corrosion in automobile industry.
12. Corrosion of ceramic materials.
13. Corrosion in aqueous environments.
14. Atmospheric corrosion. Inhibitors of corrosion.
15. Coatings for corrosion protection.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego, wystąpienia/prezentacji oraz udziału w dyskusjach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. N. Birks, G.H. Meier and F.S Pettit, Introduction to the high temperature oxidation of metals, Cambridge, University Press, 2009.
2. W. Gao, Z. Li, High-temperature Corrosion and Protection of Materials, Woodhead Publishing in Materials, Cambridge, England, 2008.
3. ASM Handbook, Volume 13A, Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection. Materials Park, Ohio, USA, 2003.
4. A.S. Khanna, Introduction to High Temperature Oxidation and Corrosion, ASM International, Materials Park, 2002.
5. P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London 1988.
6. M.G. Fontana, Corrosion Engineering. Mc-Graw-Hill, 1986.
7. S. Mrowec, An Introduction to the Theory of Metal Oxidation, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982.
8. S. Mrowec and T. Werber, Modern Scaling-Resistant Materials, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982.
9. M. Pourbaix, Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions. NACE International, 1966.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of valve steels in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).
2. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steels utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).

Informacje dodatkowe:

Brak