Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
BioSurface Engineering (Prof. Dieter Scharnweber)
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-010-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows how surface chemistry, topography as well as mechanical and physical factors influence cellular response IM2A_W15 Kolokwium
M_W002 Knows different methods for a defined design of biomaterials’ surface properties IM2A_W14 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Is able to propose modification method of different biomaterials for use in contact with different tissues IM2A_U02 Prezentacja
M_U002 Knows the principles of immobilization of biologically active molecules on biomaterials’ surface IM2A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Is able to work in a team and communicate pieces of information on biosurface engineering in a clear and comprehensive way IM2A_K06 Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows how surface chemistry, topography as well as mechanical and physical factors influence cellular response - - - - - + - - - - -
M_W002 Knows different methods for a defined design of biomaterials’ surface properties - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to propose modification method of different biomaterials for use in contact with different tissues - - - - - + - - - - -
M_U002 Knows the principles of immobilization of biologically active molecules on biomaterials’ surface - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Is able to work in a team and communicate pieces of information on biosurface engineering in a clear and comprehensive way - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

The course aims to introduce to the students different methods for a defined design of biomaterials surface properties with special attention paid to
● the biological background,
● the methods to generate the surface property profile,
● the biologically wanted surface property as well as
● relevant results from cell biological experiments, animal testing, and clinical trials.
This includes (i) methods to create defined surface morphologies via physical and chemical processing, (ii) physical and chemical modifications of surface properties, (iii) inorganic coating systems, and (iv) the whole area of BioSurface Engineering, i.e. the biomimetic imitation of the native cellular microenvironment given by the properties of the native extracellular matrix (ECM).
This will enable students to design biomaterials surfaces from various substrates for biomedical applications in different areas such as tissue engineering and regenerative medicine for use in contact with different tissues.
Topics:
1. Biofunctionality, cell communication and surfaces
2. Surface morphology and cellular response
3. Physico-chemical surface properties and cellular response
4. Mechanical and physical factors influencing cellular response
5. Introduction to BioSurface Engineering
6. Strategies for immobilization I
7. Strategies for immobilization II
8. Peptides
9. Components of the extracellular matrix
10. Growth factors and cytokines

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The algorithm of the final mark calculation: test 1 (33.3%), test 2 (33.3%), presentation
(33.3%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic course of chemistry, physics, materials science, knowledge of English

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Biomaterials Science, Edited by Ratner et al., Elsevier, 2004.
Titanium in Medicine, Edited by Brunette et al., Springer, 2001.
Molecular Biology of the Cell, Edited by Alberts et al., Taylor & Francis, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

The course is given during two weeks by Prof. Dieter Scharnweber (Technical University Dresden, Max Bergmann Center for Biomaterials).