Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-317-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-213-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-216-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-214-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-215-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-204-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-213-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-217-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-211-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-204-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-011-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-017-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-011-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-001-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-011-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-011-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklanokrystaliczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-011-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów szklanokrystalicznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować tworzywo szklanokrystaliczne o założonych właściwościach fizyko chemicznych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę tworzyw szklanokrystalicznych w przemyśle oraz ekonomiczne efekty ich stosowania Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów szklanokrystalicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować tworzywo szklanokrystaliczne o założonych właściwościach fizyko chemicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę tworzyw szklanokrystalicznych w przemyśle oraz ekonomiczne efekty ich stosowania - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Seminaria:
Stan stały szklisty i krystaliczny.
Krystalizacja szkła (beznukleacyjna i nukleacyjna) – podstawy teoretyczne.
Parametry decydujące o podatności szkieł na krystalizację. Metody badań podatności szkła na krystalizację. Metody użyteczne w ocenie stopnia i charakteru krystalizacji szkła.
Proces kierowanej krystalizacji szkła. Katalizatory krystalizacji.
Technologia wytwarzania tworzyw szklanokrystalicznych (przygotowanie surowców, topienie, formowanie, krystalizacja, obróbka mechaniczna, kontrola jakości).
Projektowanie tworzyw szklanokrystalicznych (dobór składu wyjściowego szkła, wybór rodzaju oraz optymalizacja ilości katalizatora krystalizacji, wyznaczanie parametrów obróbki termicznej – temperatura, czas, prędkość ogrzewania).
Specjalne metody otrzymywania tworzyw szklanokrystalicznych – fotoceram, metody otrzymywania tworzyw o orientowanej strukturze.
Rodzaje, właściwości i zastosowania tworzyw szklanoceramicznych

Ćwiczenia praktyczne
Przygotowanie zestawów i topienie szkieł na tworzywa szklanokrystaliczne.
Badanie zdolności do krystalizacji uzyskanych szkieł.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w zajęciach praktycznych 4 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz+0,25R+0,25L

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu
L- udział w zajęciach praktycznych
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
P. W. McMillan, Glass Ceramics, Academic Press 1979
W. Hölland, G. Beall Glass-Ceramic Technology, American Ceramic Society, 2002
Z. Strnad, Glass-ceramic Materials, Elsevier 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak