Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-323-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-216-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-211-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-222-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-210-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-208-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-209-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-217-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-220-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-220-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-020-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-011-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-020-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-020-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-010-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-020-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-020-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kluska Stanisława (kluska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kyzioł Karol (kyziol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu badań fizykochemicznych, materiałów w postaci cienkich warstw i powłok Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, wykonać je i przeprowadzić ich analizę Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla realizacji i kontroli procesu osadzania warstw Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Poznanie znaczenia wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je w pracy zespołowej Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu badań fizykochemicznych, materiałów w postaci cienkich warstw i powłok - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, wykonać je i przeprowadzić ich analizę - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla realizacji i kontroli procesu osadzania warstw - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Poznanie znaczenia wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je w pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Otrzymywanie materiałów w postaci warstw na różnorodnych podłożach metodami plazmochemicznymi oraz badania ich właściwości.

1.Otrzymywanie warstw a-C:H, a-C:N:H, SiCxNy(H), Si3N4,SiC na podłożach (001)Si, szkło kwarcowe, tytan, polimery metodami MWCVD-RFCVD – 12 godz.
2.Badanie składu chemicznego warstw oraz ich struktury – 10 godz.
3.Pomiary chropowatości warstw (wyznaczanie parametrów Ra,Rz,Rk)- 2 godz.
4.Charakterystyka prądowo-napięciowa warstw, pomiary oporności metodą sondy czteropunktowej – 2 godz.
5.Badania przebiegu utleniania wyrobów grafitowo-węglowych infiltrowanych węglikiem krzemu metodą PCVI- 4 godz.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena laboratorium 100%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność pracy w laboratorium, zaangażowanie podczas wykonywania ćwiczeń

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.S.Jonas; Spójny model zjawisk transportu masy i reakcji chemicznych w procesie chemicznej krystalizacji z fazy gazowej. Ceramika 58, Kraków, 1990
2.S.Jonas, S.Kluska, E.Walasek; Modyfikacja mikrostruktury materiałów weglowo-grafitowych metodą PCVI. Ceramika/Ceramics, vol.67, 2001
3.F.Nadachowski, S.Jonas, K.Wodnicka; Zarys ceramografii. Ceramika/Ceramics, vol.82, Kraków, 2003
4.T.Stapiński; Struktury cienkowarstwowe:wybrane przykłady i zastosowania. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2008
5.Aktualne artykuły i materiały z konferencji naukowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak