Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-318-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-210-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-216-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-216-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-204-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-205-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-205-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-023-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-208-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-016-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-212-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-212-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-013-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-023-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-023-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-023-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mikroskopia Optyczna w badaniach materiałów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-023-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystanie do badań materiałów IM2A_W14 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę mikroskopową do badania materiałów IM2A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać logiczne wnioski IM2A_U08 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma wysoką świadomość pracy zepołowej IM2A_K02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystanie do badań materiałów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę mikroskopową do badania materiałów - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać logiczne wnioski - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma wysoką świadomość pracy zepołowej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Wstęp teoretyczny

  Rys historyczny. Co to jest fala świetlna?

 2. Przyrządy optyczne

  Oko. Lupa. Mikroskop. Luneta. Teleskop. Lornetka.

 3. Metody obserwacji mikroskopowych

  Mikroskopia w świetle odbitym i przechodzącym.
  Mikroskopia polaryzacyjna, interferencyjna, interferencyjno-polaryzacyjna, fazowo-kontrastowa

 4. Zastosowanie mikroskopii optycznej

  W biologii do obserwacji drobnoustrojów i budowy tkanek.
  W chemii i fizyce sdo obserwacji np.: przemian krystalicznych. W geologii do obserwacji budowy skał.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen kolokwiów cząstkowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Pluta M. “Mikroskopia Optyczna”; PWN; Warszawa 1982.
2. Appel L., Kowalczyk R. “Mikroskop. Budowa i Użytkowanie”; WNT, Warszawa 1966.
3. Staub F., Olewicz E. “Mikroskop metalograficzny. Budowa i zastosowanie”; PWT, Warszawa 1956.
4. Antoni Wala „Mikroskopowe badania metalograficzne”
5. Encyklopedia Fizyki PWN – tom II i III – Warszawa 1976
6. Andrzej Pluta “Podstawy technik mikroskopowych”, 1999
7. Piotr Kawalerowicz „MIKROSKOP, Mikroświat, jak zobaczyć niewidzialne”, Młody Technik 2 (2005).
8. Internetowe bazy danych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak