Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-308-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-219-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-215-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-215-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-218-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-216-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-215-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-215-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-218-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-217-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-025-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-025-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-015-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-025-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-026-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-025-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody i narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych i technologicznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-025-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 osiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów IM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą IM2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą IM2A_U17 Aktywność na zajęciach
M_K002 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych IM2A_U11 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 osiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą - - - - - + - - - - -
M_K002 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć

  Problem – problem produkcyjny, organizacyjny i inny, przyczyny, efektywność rozwiązywania problemów produkcyjnych, przełożenie efektywności rozwiązywania problemów produkcyjnych na funkcjonowanie organizacji

 2. Koszty produkcji, zależność efektywności produkcji od jakości

  Rachunek wyników w firmach produkcyjnych, analiza kosztów produkcji, koszty jednostkowe wytwarzania, techniczny koszt wytwarzania, analiza szczegółowa technicznego kosztu wytwarzania wyrobów

 3. Praca zespołowa

  Praca zespołowa – możliwość podniesienia efektywności rozwiązywania problemów produkcyjnych, jak zbudować efektywnie pracujący zespół, efekt synergii pracy zespołów problemowych

 4. Zarządzanie projektami – systemowe podejście do pracy zespołowej

  Metodologia zarządzania projektami, zarządzanie przez projekty, cechy projektów, fazy realizacji projektów, ryzyko w zarządzaniu projektami

 5. Mapowanie procesów produkcyjnych

  Czym jest mapowanie procesów produkcyjnych, rodzaje mapowania; MP – mapowanie procesu, VSM – mapowanie strumienia wartości, wartość dodana w produkcji, cele mapowania procesów produkcyjnych, wynik mapowania procesów produkcyjnych

 6. Proste narzędzia rozwiązywania problemów – 5 x dlaczego

  Czym jest metoda 5xdlaczego, możliwości i ograniczenie metodyki 5xdlaczego – przykłady

 7. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – Burza mózgów

  Jak organizować burzę mózgów, cechy moderatora, zasady prowadzenia sesji, ograniczenia burzy mózgów

 8. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – analiza Paretto-Lorenza

  Analiza 80:20, analiza ABC, kiedy stosować analizy karetto-Lorenza, jak wykorzystywać wyniki analiz, ciągłe doskonalenie jako wynik analiz Paretto-Lorenza

 9. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – diagram Ishikawy

  Diagram przyczynowo skutkowy, możliwości zastosowania, najczęstsze błędy stosowania diagramu Ishikawy, możliwości analiz błędów w oparciu o diagram przyczynowo-skutkowy

 10. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – analiza SWOT

  Analiza mocnych i słabych stron, informacje płynąca z analizy SWOT, ograniczenia metody SWOT, zastosowanie wyników analizy SWOT w funkcjonowaniu firmy produkcyjnej

 11. TPS (Lean Manufaturing, Kaizen, TPM)

  Japońskie systemy zarządzania produkcją, porównanie zachodnich i japońskich systemów zarządzania, jak zmienić mentalność pracownika, efekty wdrażania TPS na produkcji

 12. Narzędzia TPS – 5S

  5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina) – etapy wdrażania, 5S – jako sposób ujawniania słabości procesu zarządzania w wytwarzaniu wyrobów

 13. Narzędzia TPS – SMED-OEE

  Co to znaczy SMED, czym są przezbrojenia w firmach produkcyjnych, przezbrojenia w przemyśle ceramicznym, analiza I możliwości podniesienia efektywności procesów przezbrajania linii produkcyjnych, OEE – uniwersalne narzędzie porównywania efektywności zarządzania produkcji.

 14. Jak sprawnie wdrażać nowoczesne techniki poprawy efektywności produkcji

  Kompendium dotyczące metodyki wdrażania technik poprawy efektywności produkcji. Analiza stanu obecnego. Jak układać harmonogram wdrażania systemów. Wykresy Gantta. Kryzys.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe 80%
Udział i aktywność w zajęciach semianryjnych 20%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.P. Womack – The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production; Harper Perennial 1991
2. J. P. Womack, D.T. Jones – Lean Thinking; Wyd. Simon&Schuster 2003
3. M. Rother, J. Shook – Learning to see; Lean Enterprise Institute, Inc. 2012
4. T. Ohno – Toyota Production System, Bayond Large-Scale Prodution; Productivity Inc. 1988
5. M.Rother, J. Shook – Learning to See: Value Stream Mapping to create Value and Eliminate Muda; Lean Enterprise Institute 2003
6. Sławomir Wawak – Zarządzanie jakością — teoria i praktyka; Wyd. Exlusive, 2010
7. Kaoru Ishikawa – Total Quality Control The Japanese Way, Business & Economics 1985
8. E.M. Goldratt – Cel, doskonałość w produkcji, Mint Books, 2007
9. M. Bockhiven – Lean Manufacturing – Praktyczny przewodnik od wiedzy do rezultatów, MotBetter 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak