Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanoproszki ceramiczne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-102-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Bućko Mirosław (bucko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Bućko Mirosław (bucko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów w szczególności nanoproszków. IM2A_W07 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych w szczególności nanoproszków ceramicznych. IM2A_W09 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. IM2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii w szczególności technologii nanoproszków ceramicznych. IM2A_K06 Egzamin,
Kolokwium
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne w zakresie wytwarzania i stosowania nanoproszków. IM2A_K07 Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod syntezy nanomateriałów w szczególności nanoproszków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych w szczególności nanoproszków ceramicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii w szczególności technologii nanoproszków ceramicznych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne w zakresie wytwarzania i stosowania nanoproszków. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami otrzymywania, właściwościami oraz zastosowaniem nanoproszków ceramicznych. Tematyka wykładów:
1. Definicja nanomateriałów i nanotechnologii – podejścia bottom-up i top-down, podstawowa charakterystyka nanomateriałów, rola powierzchni swobodnej, zależność energii i stanu powierzchni od jej krzywizny, nanoproszki naturalne i syntetyczne;
2. Fizykochemiczne podstawy syntezy nanoproszków – termodynamika i kinetyka krystalizacji, zarodkowanie homo- i heterogeniczne, sposoby kontrolowania procesu wzrostu kryształów;
3. Fizyczne metody syntezy nanoproszków – specjalne metody rozdrabniania, PVD, parowanie-kondensacja;
4. Chemiczne metody syntezy nanoproszków – zol-żel, wymuszona hydroliza, metody aerozolowe, metody płomieniowe, SHS,
5. Nanoproszki specjalne – fulereny, nanorurki, nanoproszki hybrydowe, core-shell, nanoproszki metaliczne;
6. Metody charakterystyki nanoproszków – XRD, SAXS, SEM, TEM, AFM, kondensacja kapilarna,
7. Zastosowanie nanoproszków – nanoelektronika molekularna, sensory, katali-zatory, ogniwa fotoelektrochemiczne, materiały fotoniczne, nanomateriały bioaktywne;

Zajęcia seminaryjne:

Tematyka zajęć seminaryjnych:
1. Sylwetka i “wykład” Richarda Feynmana;
2. Maszyny molekularne;
3. Biochipy;
4. Nanoelektronika i plazmonika;
5. Nanomagnetyki i spintronika;
5. Metamateriały;
6. Nanotkaniny;
7. Nanomateriały w terapii celowanej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0,25 x ocena z seminarium + 0,75 ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Jurczyk, Nanomateriały: wybrane zagadnienia. Wydaw. Polit. Poznań., 2001;
2. M. Jurczyk, J. Jakubowicz, Nanomateriały ceramiczne. Wydaw. Polit. Poznań., 2004;
3. K.J. Kurzydłowski, M. Lewandowska, M. Andrzejczuk, Nanomateriały inżynierskie: konstrukcyjne i funkcjonalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010;
4. M.W. Richert, Inżynieria nanomateriałów i struktur ultradrobnoziarnistych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006;
5. M. Leonowicz, Nanokrystaliczne materiały magnetyczne, WNT, Warszawa 1998;

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak