Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kowalencyjne materiały konstrukcyjne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-106-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Grabowski Grzegorz (grabowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy IM2A_K03 Kolokwium
M_W003 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z otrzymywaniem i zastosowaniem kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych IM2A_K07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii otrzymywania kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych IM2A_K06 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych IM2A_K08
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W002 potrafi myśleć w sposób kreatywny i działać w sposób przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
M_W003 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z otrzymywaniem i zastosowaniem kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii, w tym technologii otrzymywania kowalencyjnych materiałów konstrukcyjnych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. „Na początku był diament” – wprowadzenie,
 2. Charakterystyka grupy węglików diamentopodobnych,
 3. Charakterystyka grupy węglików metalopodobnych i solopodobnych,
 4. Charakterystyka grupy azotków diamentopodobnych i wewnątrzsieciowych,
 5. Charakterystyka grup borków i krzemków,
 6. Charakterystyka pozostałych grup związków, w których występuje znaczna składowa kowalencyjna w wiązaniu,
 7. Otrzymywanie poszczególnych grup związków. Technologie proszkowe,
 8. Techniki otrzymywania litych materiałów i warstw,
 9. Właściwości i zastosowanie litych polikryształów i kompozytów,
 10. Zwiedzanie laboratoriów związanych z kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi,
 11. Seminaria obejmujące prezentacje i dyskusję nad nimi,

  Planowane jest przeprowadzenie 5 seminariów, na których studenci będą przedstawiać prezentacje na wybrany przez nich temat związany z tematyką przedmiotu czyli kowalencyjnymi materiałami konstrukcyjnymi. Po wystąpieniu prowadzący przewiduje dyskusję nad prezentowanym tematem. Prezentacja jak i aktywność studentów będą stanowić podstawę oceny.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 8 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,5 oceny z prezentacji+0,5 ocena z kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T. Ya. Kosolapova, Carbides, Plenum Press, New York, 1971
L. E. Toth, Transition Metal Carbides and Nitrides, Academic Press, New York, 1971
L. Stobierski, Ceramika węglikowa, Wyd. AGH, Kraków, 2005
H. O. Pierson, Handbook of Refractory Carbides and Nitrides, Noyes Publications, West-wood, New Jersey, 1996
A. W. Weimer, Carbide, Nitride and Boride Materials Synthesis and Processing, Chapman & Hall, London, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Gubernat, Synteza, spiekanie i właściwości jednofazowych polikryształów węglikowych,
Ceramika 114, Kraków, 2013
L. Stobierski, A. Gubernat, Sintering of Silicon Carbide I. Effect of Carbon, Ceramics International 29, 3, 2003,
287-292,
L. Stobierski, A. Gubernat, Sintering of Silicon Carbide II. Effect of Boron, Ceramics International 29, 4, 2003,
355-361
A. Gubernat, Pressureless Sintering of Single-Phase Tantalum Carbide and Niobium Carbide, J. Eur. Cer. Soc., 33, 2013, 2391-2398
A. Gubernat, Ł. Zych, The isothermal sintering of the single-phase non-stoichiometric niobium carbide (NbC1−x) and tantalum carbide (TaC1−x), J. Eur. Cer. Soc., 34, 2014, 2885–2894

Informacje dodatkowe:

Brak