Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Angielska terminologia techniczna
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-108-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Chlubny Leszek (rach@ceram2.ceramika.agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań, posługuje się angielską terminologią techniczną Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
M_K002 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim przedstawiające wyniki własnych badań, posługuje się angielską terminologią techniczną - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Program ramowy:
Numerical expressions, mathematical symbols, geometrical objects, mathematical operations;
Names of elements and chemical compounds, laboratory equipment;
Chemical, physical, mechanical properties of solids;
New materials and their applications;
Energy and environment;
Manufacturing, processing and quality control;
Recycling and disposal issues;
Scientific writing: structure of a scientific paper/patent specification.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena Końcowa = 0,2 aktywność + 0,3 prezentacja + 0,4 test końcowy + 0,1 frekwencja

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piotr Domański „English in Science and Technology”, Wyd Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
2. Zuzana Svobodova et al.“Writing in English, A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers”, European Commission Leonardo da Vinci programme, © 2000 Writing in English Project Group.
3. Heather Silyn-Roberts “Writing for Science and Engineering: Papers, Presentations and Reports”, ISBN: 0750646365 Publisher: Butterworth-Heinemann Pub. Date: December 2002.
4. Artykuły z czasopism naukowych o tematyce związanej z programem ramowym.
5. Podręczniki akademickie z dziedziny nauk technicznych i przyrodniczych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

publikacje dostępne na stronie http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

obecność na zajęciach jest obowiązkowa