Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-111-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Moskała Norbert (nmos1@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pyda Waldemar (pyda@agh.edu.pl)
dr inż. Zarzecka-Napierała Magdalena (zarzecka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania i kształtowania właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym również materiałów budowlanych. Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych IM2A_W03, IM2A_W14, IM2A_W15 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych. Zna możliwości kształtowania właściwości materiałów budowlanych w procesie ich wytwarzania. IM2A_U11 Kolokwium
M_U002 Potrafi połączyć cechy wyrobów budowlanych z jakością użytych surowców oraz sposobem ich przeróbki. IM2A_U13, IM2A_U16, IM2A_U15 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać umiejętności wynikające z wiedzy o materiałach i inżynierii materiałowej do kształtowania właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym materiałów budowlanych. IM2A_K05 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej wytwarzania i kształtowania właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym również materiałów budowlanych. Ma wiedzę o aktualnych trendach rozwojowych inżynierii materiałowej i najistotniejszych nowych materiałach i technologiach materiałowych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych. Zna możliwości kształtowania właściwości materiałów budowlanych w procesie ich wytwarzania. + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi połączyć cechy wyrobów budowlanych z jakością użytych surowców oraz sposobem ich przeróbki. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi wykorzystać umiejętności wynikające z wiedzy o materiałach i inżynierii materiałowej do kształtowania właściwości zaawansowanych materiałów ceramicznych, w tym materiałów budowlanych. + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych

Treść wykładów:
I. Procesy wytwarzania wyrobów ceramicznych
1. Wybrane zagadnienia związane z pozyskiwaniem proszków i ich konsolidacją niskotemperaturową.
2. Teoria i praktyka uzyskiwania inżynierskiego stanu zagęszczenia tworzyw ceramicznych: spiekanie swobodne, metody spiekania ciśnieniowego (HP, HIP, FAST), metody wykorzystujące reakcję chemiczną oraz procesy topienia, krystalizacji i infiltracji.
3. Mechaniczna obróbka finalna wyrobów ceramicznych.
4. Wybrane aspekty zagadnienia zapewnienia jakości wyrobom ceramicznym.
II. Projektowanie tworzyw ceramicznych
1. Wymagania, ograniczenia i metody projektowania tworzyw ceramicznych.
2. Analiza zniszczenia materiałów ceramicznych metodami fraktograficznymi.
3. Możliwości zwiększenie właściwości mechanicznych ceramiki: mechanizmy wzmocnienia i ich wykorzystanie w przykładowych materiałach, ceramicznych:
III. Inżynieria materiałów budowlanych
1. Zasady kształtowania właściwości materiałów budowlanych
2. Porowatość a wytrzymałość i trwałość materiałów budowlanych
3. Kompozyty ze spoiwami mineralnymi
4. Betony o podwyższonych właściwościach użytkowych
5. Kompozyty włókniste z matrycą cementową
6. Kompozyty wielofunkcyjne w budownictwie
7. Nowoczesne materiały termoizolacyjne

Zajęcia seminaryjne:
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych

Seminaria poświęcone są dyskusji treści przekazywanych na wykładach, która podporządkowana jest nabyciu inżynierskiej umiejętności wyboru technologii wytwarzania materiału ceramicznego o zadanym zbiorze właściwości użytkowych. Uzupełniającą formą tej dyskusji są prezentacje przygotowywane przez studentów na wybrane tematy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 42 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,5 x OE + 0,4 x OS + 0,1 x OF
gdzie:
OK – ocena końcowa,
OE – ocena z egzaminu,
OS – ocena z seminariów,
OF – ocena frekwencji na wykładach, które są obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH, podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień
zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na
zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla
przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów
niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Handbook of Advanced Ceramics: Somiya i in., Elsevier Academic Press, 2003.
2. W.E. Lee, W. M. Rainforth, Ceramic microstructures, Property Control by Processing, Chapman @ Hall, 1994.
3. A. Olszyna, Ceramika supertwarda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001.
4. L. D. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT, 2006.
5. R. Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2005.
6. L. Stobierski, Ceramika węglikowa , Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2005.
7. M. Ashby, Materiały Inżynierskie, vol. 1,2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.
8. D.W. Richerson, Modern Ceramic Engineering, Properties, Processing and Use in Design, Taylor & Francis, 3rd ed., 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. http://www.bpp.agh.edu.pl/new/?wydz=2&odR=0&doR=2016
2. http://www.bpp.agh.edu.pl/bpp.phtml

Informacje dodatkowe:

Brak