Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kompozyty wzmacniane fazami ceramicznymi
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-113-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Grabowski Grzegorz (grabowsk@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Zych Łukasz (lzych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów kompozytowych IM2A_W02 Kolokwium
M_W002 Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod wytwarzania materiałów kompozytowych zawierających fazy ceramiczne IM2A_W07 Kolokwium
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej mikrostrukturze i właściwościach użytkowych. IM2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej IM2A_U02 Prezentacja
M_U002 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów IM2A_U11 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii IM2A_K06 Udział w dyskusji
M_K002 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych IM2A_K05 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów kompozytowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę z zakresu metod wytwarzania materiałów kompozytowych zawierających fazy ceramiczne + - - - - + - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu projektowania materiałowego produktów o założonej mikrostrukturze i właściwościach użytkowych. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się w zakresie inżynierii materiałowej - - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii + - - - - + - - - - -
M_K002 dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Celem przedmiotu jest przekazanie informacji o właściwościach, obszarach zastosowań oraz technologiach wytwarzania materiałów kompozytowych wykorzystujących fazy ceramiczne stosowane równolegle z innymi rodzajami materiałów (metale, polimery).

  Tematy wykładów (18 godzin):
  1. Kompozyty zawierające fazy ceramiczne – podstawowe założenia konstruowania materiałów – kształtowanie mikrostruktury w celu osiągnięcia zamierzonych właściwości.
  2. Kompozyty metaliczno-ceramiczne zawierające rozproszoną fazę ceramiczną – technologia, właściwości, zastosowania.
  3. Kompozyty metaliczno-ceramiczne zawierające ciągłą fazę ceramiczną – technologia, właściwości, zastosowania.
  4. Kompozyty polimerowo-ceramiczne zawierające rozproszoną fazę ceramiczną – technologia, właściwości, zastosowania.
  5. Kompozyty polimerowo-ceramiczne zawierające ciągłą fazę ceramiczną – technologia, właściwości, zastosowania.
  6. Kompozyty ceramizujące – technologia, właściwości, zastosowania.
  7. Polikrystaliczne kompozyty ceramiczne wzmacniane nanocząstkami – właściwości i zastosowania.
  8. Polikrystaliczne kompozyty ceramiczne wzmacniane nanocząstkami – technologie.
  9. Kompozyty szklano-krystaliczne. Powłoki kompozytowe

 2. Celem przedmiotu jest przekazanie informacji o właściwościach, obszarach zastosowań oraz technologiach wytwarzania materiałów kompozytowych wykorzystujących fazy ceramiczne.

Zajęcia seminaryjne:

Seminaria (10 godzin):
W trakcie seminarium odbywać się będzie prezentacja prac własnych studentów na samodzielnie wybrany temat z zaproponowanej wstępnie przez prowadzącego listy. Prace będą prezentacjami określonych technologii lub rodzajów materiałów kompozytowych. Będą mogły mieć również formę krótkich projektów. Możliwe będzie samodzielne zaproponowanie tematu przez studentów (w takim wypadku konieczna będzie zgoda prowadzącego.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 18 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,50 oceny z testu zaliczeniowego
0,50 oceny z prezentacji/projektu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii materiałowej dotycząca właściwości podstawowych grup materiałowych: polimerów, metali i ceramiki. Bardzo pomocna będzie bierna znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie literatury fachowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. N.P. Bansal, J.Lamon, “Ceramic Matrix Composites: Materials”, Modeling and Technology, Wiley & Sons, Inc., 2015
2. “Metal, Ceramic and Polymeric Composites for Various Uses”, J. Cuppoletti (Ed.), InTech, 2011, DOI:10.5772/1428
3. “Concise Encyclopedia of Composite Materials”, A. Mortensen (Ed.), Elsevier, 2006
4. N. Suryakanta, C.T. Kumar, K. Dipak, “Polymer-Ceramic Composites as Dielectric and Piezoelectric Materials”, LAP Lambert Academic, 2013
5. J. Roesler, H. Harders, M. Baeker, “Mechanical Behaviour of Engineering Materials – Metals, Ceramics, Polymers, and Composites”, Springer, 2007
6. T. Hanemann, D.V. Szabó, “Polymer-Nanoparticle Composites: From Synthesis to Modern Applications”, Materials 2010, 3, 3468-3517; doi:10.3390/ma3063468
7. Jang-Kyo Kim, Yiu-Wing Mai, “Interfaces in Composites”, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006,
DOI: 10.1002/9783527603978.mst0152
8. “Metal and Ceramic Matrix Composites: Processing, Modelling, and Mechanical Behavior”, R.B. Bhagat, A.H. Clauer, P. Kumar, A.M. Ritter, (Eds.), Materials and Manufacturing Processes, Volume 9, Issue 5, 1994,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Z.Pędzich, R.Anyszka, D.M.Bieliński, R.Lach, M.Ziąbka, “Ceramizable composites for fire resistant applications”, Key Engineering Materials Vols. 602-603, 2014, s. 290-295, Trans Tech Publications, Szwajcaria, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.602-603.290
2. R.Anyszka, D.M.Bieliński, Z.Pędzich, M.Zarzecka-Napierała, M.Ziąbka, M.Kowalczyk, “Wpływ zastosowania różnych faz mineralnych na właściwości kompozytów ceramizujących na bazie kauczuku silikonowego. Część II: Charakterystyka fazy mineralnej powstałej w wyniku ceramizacji kompozytów”, Przemysł Chemiczny, 98 10 2014, 1684-1689 http://dx.medra.org/10.12916/ przemchem.2014.1684
3. R.Anyszka, D.M.Bieliński, Z.Pędzich, M.Zarzecka-Napierała, M.Ziąbka, M.Kowalczyk, “Wpływ zastosowania różnych faz mineralnych na właściwości kompozytów ceramizujących na bazie kauczuku silikonowego. Część I: Kinetyka wulkanizacji i właściwości mechaniczne kompozytów”, Przemysł Chemiczny, 98 8 2014, 1291-1295 http://dx.medra.org/10.12916/ przemchem.2014.1291
4. Z.Pędzich, K.Jasionowski, M.Ziąbka, „Cavitation wear of structural oxide ceramics and selected composite materials”, Journal of the European Ceramic Society, 34 14 2014, s. 3351–56 (ISSN 0955-2219) http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2014.04.022
5. R.Lach, K.Wojteczko, A.Dudek, Z.Pędzich, „Fracture behaviour of alumina-YAG particulate composites”, Journal of the European Ceramic Society, 34 14 2014, s. 3373-78 (ISSN 0955-2219) http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2014.04.020
6. A.Marzec, A.Kusior, M.Radecka, Z.Pędzich, “Preparation of nanocrystalline composites TiO2-SnO2 by sol-gel method”, Composites Theory and Practice, 14 3 2014, s. 169-173
7. Z.Pędzich, “Tungsten Carbide as an Reinforcement in Structural Oxide-Matrix Composites”, rozdział w książce Tungsten Carbide, Red. Kui Liu, InTech, 2012, (ISBN 980-953-307-261-1), http://dx.doi.org/10.5772/51183
8. Z.Pędzich, C.Wajler, “Slow Crack Propagation in Y-TZP/Metal Composites”, Journal of the European Ceramics Society, 26 [4-5] 2006, s. 679-682
9. G.Grabowski, Z.Pędzich, “Residual Stresses in Particulate Composites with Alumina and Zirconia Matrices”, Journal of the European Ceramics Society, 27 [2-3] 2007, s. 1287-1292
10. K.Haberko, W.Pyda, Z.Pędzich, M.M.Bućko, „A TZP Matrix Composite with the in situ Grown TiC Inclusions”, Journal of the European Ceramics Society 20 [14-15] 2000, s. 2649-2654

Informacje dodatkowe:

Brak