Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-320-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-221-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-219-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-209-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-210-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-211-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-216-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-204-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-208-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-212-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-024-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-024-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-014-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-024-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-014-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-024-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-210-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Podstawy teoretyczne spektroskopii oscylacyjnej i jej zastosowanie w badaniach ciał stałych

1.Podstawowe pojęcia spektroskopii oscylacyjnej.
2.Czynniki determinujące kształt widm w podczerwieni i Ramana ciał stałych.
3.Reguły wyboru dla ciał stałych.
4.Rodzaje drgań, drgania sieciowe.
5.Podstawy analizy grupowo teoretycznej dla ciał stałych. 6. 6.Budowa i działanie spektrometrów w podczerwieni i Ramana.
7.Porównanie spektrometrów dyspersyjnych i fourierowskich.
8.Techniki pomiarowe i obszary ich zastosowań w badaniach ciał stałych.
9.Specjalne metody spektroskopowe.
10.Pomiary niskotemperaturowe. Prezentacje studentów cz. I.
11.Interpretacja widm ciał stałych. Prezentacje studentów cz. II.
12.Zastosowania analityczne widm ciał stałych. Prezentacje studentów cz. III.
13.Wykorzystanie programów komputerowych w procesie interpretacyjnym widm. Prezentacje studentów cz. IV.
14.Dekompozycja widm ciał stałych.
15.Zajęcia kończące.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu zaliczeniowego daje pierwszą część oceny z zajęć seminaryjnych (T)
Ocena za prezentację daje drugą część oceny z zajęć seminaryjnych (P)
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio T lub P jest średnią arytmentyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.
Ocena końcowa (OK) liczona jest ze wzoru OK=0.5T+0.5P

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa pod red. A. Bolewskiego i W. Żabińskiego, „Metody badań minerałów i skał”, WG, W-wa, 1988
2.Z. Kęcki, „ Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1992.
3.J. Konarski, „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, W-wa, 1991
4.Praca zbiorowa pod red. J.M. Janik, „Fizyka Chemiczna”, PWN, 1989.
5.S. Bhagavantam, T. Venkatarayudu, “Theory of Groups and its Application to Physical Problem”, Academic Press, New York, London, 1969
6.P.M.A. Sherwood, „Vibrational spectroscopy of solids”, Cambridge at the University Press, 1972.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak