Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-312-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-215-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-209-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-211-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-210-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-013-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-222-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-213-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-214-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-224-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-013-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-212-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-023-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-013-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-003-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-013-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Akustyczne badania materiałów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-213-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Macherzyńska Beata (beatam@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy akustyki oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów IM2A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawy akustycznych metod badań IM2A_W08 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie. IM2A_U01 Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się IM2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy akustyki oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawy akustycznych metod badań - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać aparaturę ultradźwiękową oraz oprzyrządowanie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie pracę zespołową oraz potrzebę dokształcania się - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
 1. Wstęp

  Historia. Czym jest akustyka? Zakres słyszalności.

 2. Zastosowanie ultradźwięków

  Głowice ultradźwiękowe. Defektoskopia, nieniszczące metody badań. Określanie sprężystych właściwości materiałów. Przetworniki piezoelektryczne

 3. Obróbka ultradźwiękowa

  Obróbka udarowo-ścierna. Grawerowanie. Homogenizacja.
  Grzejnik. Odemglanie. Sonoluminescencja. Zgrzewanie.
  Usuwaniu zanieczyszczeń wód. Obróbka erozyjna. Płuczki i łaźnie ultradźwiękowe. Myjki ultradźwiękowe.
  Spawanie.

 4. Ultradźwięki w medycynie

  Ultrasonografia, fetografia, ultrasonoterapia, litotrypsja, inhalatory (nebulizator), mgielnik, nefroskop, fakoemulsyfikacja, echokardiografia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen kolokwiów cząstkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Śliwiński A. “Ultradźwięki i ich zastosowania”; WNT, Warszawa 1993.
2. Matauschek J. “Technika ultradźwięków”; WNT, Warszawa 1961.
3. Wehr J. „Pomiary prędkości i tłumienia fal ultradźwiękowych”; PWN, Warszawa 1972.
4. Obraz J. „Ultradźwięki w technice pomiarowej”; WNT, Warszawa 1983.
5. Deputat J. “Badania ultradźwiękowe”; Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice 1979.
6. Filipczyński L. i inni. “Ultradźwiękowe metody badania materiałów”; WNT, Warszawa 1963.
7. Ranachowski J. i inni “Problemy i metody współczesnej akustyki”; PWN, Warszawa – Poznań 1989.
8. Internetowe bazy danych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak