Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-313-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-214-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-214-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-217-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-215-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-216-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-220-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-016-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-218-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-213-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-213-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-006-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-022-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-016-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-016-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-016-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Korozja materiałów budowlanych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-215-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. IM2A_W08, IM2A_W16 Kolokwium
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. IM2A_W17, IM2A_W08, IM2A_W16 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. IM2A_U01, IM2A_U05 Kolokwium
M_U002 Student potrafi określić przyczynę wystąpienia korozji i dobrać odpowiednie środki zaradcze. IM2A_U01, IM2A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ćwiczy swoją uwagę i doskonali umiejętność szybkiej analizy prezentowanego problemu. Ma równocześnie możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych poprzez późniejszą wymianę notatek z innymi studentami/studentkami. IM2A_K08, IM2A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej podstaw teoretycznych zagadnień trwałości i korozji materiałów budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy dotyczącej przyczyn, rodzajów korozji materiałów budowlanych, oraz stosowanych środków zaradczych czy naprawczych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności rozróżnienia poszczególnych rodzajów korozji oraz przyczyn jej powstania. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić przyczynę wystąpienia korozji i dobrać odpowiednie środki zaradcze. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ćwiczy swoją uwagę i doskonali umiejętność szybkiej analizy prezentowanego problemu. Ma równocześnie możliwość rozwoju umiejętności interpersonalnych poprzez późniejszą wymianę notatek z innymi studentami/studentkami. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z teoretycznymi postawami dotyczącymi zagadnień
trwałości i korozji materiałów budowlanych. W związku z szerokim zakresem omawianego
zagadnienia zajęcia zostały podzielone na kilka części, które obejmują najważniejsze aspekty
trwałości i korozji materiałów budowlanych są to:
1. Czynniki kształtujące trwałość materiałów budowlanych
2. Korozja chemiczna materiałów budowlanych
3. Mrozoodporność materiałów budowlanych
4. Trwałość betonu w warunkach wysokich temperatur
5. Reakcja kruszywo – alkalia w betonie
6. Erozja, abrazja, kawitacja – korozja fizyczna
7. Korozja i trwałość szkła budowlanego
8. Trwałość tworzyw sztucznych
9. Warunki trwałości drewna
Ze względu powszechność stosowania betonu oraz ze względu na złożoność procesów
korozyjnych w nim występujących zagadnienie korozji betonu i ochrony przed nią zostanie
zaprezentowane bardziej szczegółowo.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego oraz oceny z aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości dotyczące technologii materiałów budowlanych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kurdowski W. – Chemia cementu i betonu, PolskiCement/PWN 2010
2. Małolepszy J. i inni – Technologia betonu – metody badań, Wydawnictwo AGH Kraków 2000
3. Gruener M. – Korozja i ochrona betonu. Arkady Warszawa 1983
4. Rusin Z. – Technologia betonów mrozoodpornych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
5. Czarnecki L., Emmous P.H. – Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych. Wyd. Polski Cement. Kraków 2002
6. Tokarski Z., Wolfke S.: Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa 1969
7. Czasopismo “Szkło i Ceramika”
8. Czasopismo "Materiały Budowlane
9. Neville A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak