Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-314-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-217-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-217-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-218-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-216-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-211-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-217-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-212-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-219-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-216-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-021-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-015-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-015-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-005-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-015-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-015-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modyfikowanie barwy ceramicznych materiałów budowlanych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-217-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów oraz technologii ceramicznych materiałów budowlanych i surowców stosowanych do ich wytwarzania. Ma wiedzę na temat metod modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naturze światła, zjawiskach świetlnych, budowie narządu wzroku oraz percepcji barwy. Zna różne modele przestrzeni barw oraz sposoby wyrażania i opisu barwy. Zna rodzaje i możliwości zastosowania aparatury do pomiaru barwy. Zna rożne metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych. IM2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. Potrafi wyrażać barwę w rożnych systemach przestrzeni barw oraz dobrać aparaturę do pomiaru barwy IM2A_W14 Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych IM2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów oraz technologii ceramicznych materiałów budowlanych i surowców stosowanych do ich wytwarzania. Ma wiedzę na temat metod modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naturze światła, zjawiskach świetlnych, budowie narządu wzroku oraz percepcji barwy. Zna różne modele przestrzeni barw oraz sposoby wyrażania i opisu barwy. Zna rodzaje i możliwości zastosowania aparatury do pomiaru barwy. Zna rożne metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. Potrafi wyrażać barwę w rożnych systemach przestrzeni barw oraz dobrać aparaturę do pomiaru barwy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Światło i barwa, natura światła, zjawiska świetlne, źródła światła.
Budowa narządu wzroku, mechanizm widzenia i postrzegania barwy.
Wady w budowie oka i postrzegania barw.
Sposoby wyrażania i opisu barwy – modele przestrzeni barw.
Rodzaje i zastosowanie aparatury do pomiaru barwy.
Ceramiczne materiały budowlane – rodzaje , stosowane surowce, oraz podstawy technologii.
Metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych.
Pigmenty ceramiczne.
Rodzaje angob i barwienie za pomocą angob.
Rodzaje szkliw i szkliwienie materiałów ceramicznych.
Zastosowanie surowców wtórnych do barwienia materiałów budowlanych.

Zajęcia seminaryjne:

Światło i barwa, natura światła, zjawiska świetlne, źródła światła.
Budowa narządu wzroku, mechanizm widzenia i postrzegania barwy.
Wady w budowie oka i postrzegania barw.
Sposoby wyrażania i opisu barwy – modele przestrzeni barw.
Rodzaje i zastosowanie aparatury do pomiaru barwy.
Ceramiczne materiały budowlane – rodzaje , stosowane surowce, oraz podstawy technologii.
Metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych.
Pigmenty ceramiczne.
Rodzaje angob i barwienie za pomocą angob.
Rodzaje szkliw i szkliwienie materiałów ceramicznych.
Zastosowanie surowców wtórnych do barwienia materiałów budowlanych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 0 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wagi poszczególnych składowych oceny: 40% przygotowanie prezentacji na zadany temat, 60% kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw technologii ceramicznych materiałów budowlanych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Różewicz A., – Techniki zdobienia ceramicznego; Warszawa; Wyd.Arkady
Zausznica A.,- Nauka o barwie; Warszawa; Wyd.PWN
J. Mielicki: Zarys wiadomości o barwie. Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź, 1997
Stoch L., – Minerały ilaste; Warszawa; Wyd. Geologiczne
Stolecki J., Małolepszy J.,- Odpady do barwienia cegieł; Ceramika Budowlana 2/1995
Stolecki J., – Modyfikowanie kolorystyki czerepu ceramicznego surowcami wtórnymi; Materiały Budowlane 11/1996
Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J. (red. J. Małolepszy) „Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań”, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004
Karaman S., Gunal H., Ersahin S.,- Assesment of clay bricks compressive strength using quantitative values of colour components; Construction and Building Materials 20 (2006) 348-354
Fizyka – dział optyka
Literatura medyczna – Budowa oka; anomalie i wady widzenia barwnego
Bieżąca literatura naukowa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak