Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-311-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-212-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-207-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-218-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-220-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-218-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-219-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-213-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-217-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-217-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-017-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-017-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-017-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-007-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-024-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-017-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-218-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Struktura materiałów jonowo-kowalencyjnych i ich wlaściwości

1.Ciała krystaliczne i amorficzne.
2.Wielościany kowalencyjne i koordynacyjne.
3.Pojęcie wiązania chemicznego. Rodzaje wiązań. Trójkąt wiązań.
4.Typy sieci w kryształach.
5.Wiązanie jonowei kowalencyjne.
6.Struktury homo- i heterodesmiczne.
7.Model kryształów jonowych. Reguły Paulinga.
8. Elektroujemność.
9.Struktury kowalencyjne, jonowe i jonowo-kowalencyjne.
10.Tlenki metali: M3O, M2O, MO, M2O3.
11.Tlenki złożone: ABO2, ABO3, ABO4, AB2O4.
12.Sole kwasów tlenowych.
13.Polimery nieorganiczne. Fosforany. Borany. Krzemiany.
14.Zeolity: struktura, właściwości, zastosowania i kierunki badań.
15.Metody badań materiałów jonowo-kowalencyjnych: chemiczne, mikroskopowe, termiczne, dyfrakcyjne, spektroskopowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu zaliczeniowego daje pierwszą część oceny z zajęć seminaryjnych (T)
Ocena za prezentację daje drugą część oceny z zajęć seminaryjnych (P)
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio T lub P jest średnią arytmentyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.
Ocena końcowa (OK) liczona jest ze wzoru OK=0.5T+0.5P

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. F. Wells, „Strukturalna chemia nieorganiczne”, WNT, Warszawa, 1993.
2. Dereń, J. Haber, R. Pampuch, „Chemia ciała stałego”, PWN, Warszawa, 1975.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak