Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIM-2-324-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-214-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-209-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-220-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-207-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-220-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-221-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-210-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-214-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-214-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-009-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-019-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-019-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-019-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-010-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-019-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne metody instrumentalne w kontroli procesów przemysłowych i ochronie środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-220-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Bobrowski Andrzej (abobrow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Bobrowski Andrzej (abobrow@agh.edu.pl)
dr Królicka Agnieszka (krolicka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi oznaczyć główne składniki próbek cementów, gipsów, betonów i innych materiałów budowlanych. Potrafi oznaczyć zawartość chlorków obecnych w betonach oraz żużlach i popiołach stosowanych do ich produkcji. Potrafi oznaczyć zawartość Cr(VI) w cemencie oraz zna mechanizm toksycznego oddziaływania Cr(VI) na zdrowie człowieka. Potrafi przeprowadzić oznaczenie specjacyjne chromu. Kolokwium,
Referat
M_W002 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować test oddziaływania wyrobu na środowisko na podstawie analizy ekstraktów wodnych. Student potrafi wybrać odpowiednią dla stężenia analitu instrumentalną metodę analityczną. Kolokwium,
Referat
M_W003 Potrafi scharakteryzować wybrane nowoczesne metody analityczne takie, jak metody spektrometryczne (ICP AES, ICPMS, XRF), metody aktywacyjne i metody elektrochemiczne oraz określić ich użyteczność w przypadku analiz próbek surowców i wyrobów budowlanych. Kolokwium,
Referat
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej dostosowanej do zawartości analitu oraz rodzaju próbki Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość funkcji jakie pełni chemia analityczna w produkcji przemysłowej Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi oznaczyć główne składniki próbek cementów, gipsów, betonów i innych materiałów budowlanych. Potrafi oznaczyć zawartość chlorków obecnych w betonach oraz żużlach i popiołach stosowanych do ich produkcji. Potrafi oznaczyć zawartość Cr(VI) w cemencie oraz zna mechanizm toksycznego oddziaływania Cr(VI) na zdrowie człowieka. Potrafi przeprowadzić oznaczenie specjacyjne chromu. - - - - - + - - - - -
M_W002 Potrafi przeprowadzić i zinterpretować test oddziaływania wyrobu na środowisko na podstawie analizy ekstraktów wodnych. Student potrafi wybrać odpowiednią dla stężenia analitu instrumentalną metodę analityczną. - - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi scharakteryzować wybrane nowoczesne metody analityczne takie, jak metody spektrometryczne (ICP AES, ICPMS, XRF), metody aktywacyjne i metody elektrochemiczne oraz określić ich użyteczność w przypadku analiz próbek surowców i wyrobów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać wyboru optymalnej metody analitycznej dostosowanej do zawartości analitu oraz rodzaju próbki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość funkcji jakie pełni chemia analityczna w produkcji przemysłowej - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Charakterystyka metod atomowej spektrometrii emisyjnej, źródeł wzbudzenia (płomień, łuk, plazma, laser) i analityczne zastosowania technik fotometrii płomieniowej, spektrografii emisyjnej, ICP AES. Zastosowanie metody fluorescencji rentgenowskiej oraz metody PIXE w analizie cementu i innych materiałów budowlanych. Metody elektrochemiczne (potencjometria, woltamperometria i konduktometria) w analizie przemysłowej i środowiskowej.

Ćwiczenia: badanie specjacji żelaza i chromu w cemencie, oznaczenie zawartości metali ciężkich w surowcach (kamień wapienny, dolomit) metodą anodowej woltamperometrii stripingowej, potencjometryczne oznaczenie zawartości chlorków w cemencie, boranów w szkle oraz fluorków w płynie do czyszczenia kamieni elewacyjnych, analityczne zastosowania konduktometrii.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% kolokwium, 40% referat

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw chemii nieorganicznej i organicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Cygański A.: Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. WNT, Warszawa 1993
2) Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. WNPWN, Warszawa 1997
3) Bobrowski A, Gawlicki M., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W., Paluch E., Pyzalski M., Roszczynialski W.: Laboratorium Materiałów Wiążących. UWN-D, Kraków 2003
4) Hulanicki A.: Współczesna chemia analityczna. WNPWN, Warszawa 2001
5) Kubiak W. W., Gołaś J.: Instrumentalne metody analizy chemicznej, Wydawnictwo Naukowe “Akapit”, Kraków 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak