Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-303-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów IM2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, usługami i zasobami ludzkimi, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości IM2A_W18 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W003 Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą IM2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia IM2A_U05, IM2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne IM2A_K07 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem IM2A_K04, IM2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania produkcją, usługami i zasobami ludzkimi, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości + - - - - + - - - - -
M_W003 Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne - - - - - - - - - - -
M_K003 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Zarządzanie

  Definicje, zarządzanie historycznie, definicje i pojęcia, tradycyjne narzędzia zarządzania
  Style kierowania, style zarządzania, metody, modele, współczesne teorie zarządzania, zarządzanie czasem (jak efektywnie wykorzystać czas)

 2. Zarządzanie – systemy zarządzania jakością i przez jakość

  Systemy ISO (zarządzanie jakością, zarządzanie przez jakość), Six Sigma

 3. Koszty produkcji, raporty finansowe, budżet

  Podstawy rachunkowości, sprawozdania finansowe (bilans, rachunek wyników, przepływy finansowe, koszty produkcji, odchylenia kosztów, koszty a efektywność), jak tworzyć budżet produkcyjny.

 4. Statystyka w zarządzaniu procesem produkcyjnym

  Statystyka w zarządzaniu, dane statystyczne, kart Shewharta, statystyczna analiza danych, jak skutecznie wykorzystać dane statystyczne by poprawić efektywność produkcji

 5. Zarządzanie personelem (wybrane aspekty prawne)

  Kodeks pracy – wybrane aspekty prawa pracy, umowy o pracę, zwalnianie pracownika, mobbing w pracy

 6. Zarządzanie personelem

  Metody, style zarządzania, typy i postawy pracowników, motywowanie, nagradzać czy karać, ocena pracownika.

 7. Ergonomia pracy

  Środowisko pracy, czynniki utrudniające i ułatwiające prace, jak stworzyć idealne warunki pracy, ergonomia a efektywność produkcji

 8. Rola logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym

  Definicja logistyki, logistyka zewnętrzna i wewnętrzna, strategie logistyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw

 9. Praca zespołowa

  Jakie korzyści płyną z pracy zespołowej, jak wdrażać systemy pracy zespołowej, jak budować efektywne zespoły, analiza SWOT pracy zespołowej

 10. Komunikacja interpersonalna

  Komunikacja, sposoby komunikacji wewnątrz struktur produkcyjnych, jak skutecznie wykorzystywać komunikację interpersonalną w zarządzaniu produkcją, zakłócenia w komunikacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 11. Etyka w pracy inżyniera

  Etyka, etyka w pracy inżyniera, etyka w biznesie, etyka pomaga czy przeszkadza w skutecznym zarządzaniu

Zajęcia seminaryjne:
 1. A. Nowoczesne trendy w zarządzaniu
 2. B. Analiza wybranych przypadków w zarządzaniu (symulacje sytuacyjne)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 73 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Merytoryczna ocena prezentacji: 50%
Sposób przeprowadzenia prezentacji: 20%
Aktywność podczas seminarium: 30%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zakrzewska-Bielawska Agnieszka – PodsatwZarządzania, Wyd. Wolters Kluwer 2012
2. Ken Blanchard – Pakiet Jednominutowy Menadżer, Wyd. MT Biznes, 2012-11-23
3. Praca zbiorowa – Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, 2011
4. Zdzisława Janowska – Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE 2011
5. Dave Ulrich – Nowoczesna zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer 2010
6. Kodeks Pracy; http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm
7. Kiełtyka Leszek – Komunikacja w zarządzaniu, Wyd. PLACET, 2002
8. Joann Baney – Komunikacja interpersonalna, Wolters Kluwer 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak