Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CTC-2-301-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-311-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-302-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-308-WC-s Ceramika (Wzornictwo ceramiki i szkła) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-010-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-004-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-308-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-2-308-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-304-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-312-MN-s Inżynieria Materiałowa (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-401-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-313-TS-s Technologia Chemiczna (Technologia szkła i powłok amorficznych) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-314-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CCB-2-313-s Chemia Budowlana - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-038-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-004-BK-s Inżynieria Materiałowa (Biomateriały i kompozyty) - stacjonarne studia II stopnia
CTC-2-004-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIM-2-009-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCE-1-004-s Ceramika - stacjonarne studia I stopnia
CCB-1-014-s Chemia Budowlana - stacjonarne studia I stopnia
CTC-1-057-s Technologia Chemiczna - stacjonarne studia I stopnia
CIM-1-039-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced chemical analysis
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
CIM-2-312-MN-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Mikro i nanotechnologie materiałowe
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Migdalski Jan (migdal@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Kupis Justyna (jkupis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student will gain extended knowledge of the stages of analytical procces IM2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student will gain extended knowledge of modern analytical methods. IM2A_W03 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student gains ability to proper useage of chemical and analytical terminology. IM2A_U04, IM2A_U03, IM2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student will be able to plan and realize the analytical procedure relevant to a given problem. IM2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student will upgrade his ability to self-improvement. IM2A_K08 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student will gain extended knowledge of the stages of analytical procces - - - - - + - - - - -
M_W002 Student will gain extended knowledge of modern analytical methods. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student gains ability to proper useage of chemical and analytical terminology. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student will be able to plan and realize the analytical procedure relevant to a given problem. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student will upgrade his ability to self-improvement. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Chemiczna i analityczna terminologia angielska. Analityka i jej działy. Charakterystyka poszczególnych etapów procesu analitycznego. Współczesna analiza śladowa. Wymagania dla metod analizy śladowej. Nowoczesne metody analizy śladowej – rentgenowskie XRF, PIXE oraz wykorzystujące plazmę sprzężoną indukcyjnie – ICP OES i ICP MS. Nowoczesne metody elektroanalityczne. Podstawy teoretyczne (kinetyka procesów elektrodowych w ujęciu Butlera Volmera), zjawiska transportu, elektrochemia cienkich warstw. Elektrody modyfikowane
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z kolokwium + 0,4 ocena z prezentacji + 0,1 ocena z aktywności na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Finished basic chemistry course

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.Townshend (Ed), “Encyclopedia of Analytical Science” Academic Press, London 1995
2. R.Kellner, J.M.Mermet, M.Otto, M.Valcarcel, H.M.Widmer, “Analytical Chemistry: A Modern Approach to Analytical Science”, Wiley-VCH, Weinheim 2004
3. Southampton Electrochemistry Group, “Instrumental methods in
Electrochemistry” Ellis Horwood, Chichester 1990
4. A.J.Bard, L.R.Faulkner, “Electrochemical Methods, Fundamentals and Applications”, Wiley, New York 1980
5. J.Wang, “Analytical Electrochemistry” VCH, New York 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Every seminar meeting consist of:

  • introduction of topic by teacher responsible for particular class,
  • 2 – 3 presentaions performed by students
  • extended discussion