Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

student powinien posiadać wiedzę z zakresu profilu ogólnego liceum w obrębie matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz geografii.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

30

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
212
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Misja Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie zakłada kształcenie studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; innymi słowy na kierunkach, które są niezbędne do dalszego prawidłowego rozwoju kraju i Europy. Do takich kierunków zalicza się Inżynieria Środowiska. Zgodnie ze strategią rozwoju AGH, jednym z zadań w zakresie kształcenia jest unowocześnianie oferty edukacyjnej na kierunku studiów Inżynieria Środowiska, miedzy innymi w celu zwiększenia ilości absolwentów tego kierunku. Wraz z utrzymującą się presją na środowisko naturalne, zarówno kraju jak i w innych krajach, systematycznie narasta potrzeba kształcenia nowych kadr absolwentów w zakresie kierunku Inżynieria środowiska. Ta dziedzina nauk technicznych zajmuje się między innymi, przedsięwzięciami inżynierskimi dążącymi do zachowania dobrego stanu środowiska naturalnego i wykorzystywania go w sposób zrównoważony w celu zachowania jego możliwości naturalnego samooczyszczania. Natomiast w przypadku środowiska zdegradowanego Inżynieria środowiska zajmuje się przedsięwzięciami zmierzającymi do jego rekultywacji i rewitalizacji.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

10

Semestry kontrolne:
czwarty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

zaliczony semestr poprzedni

Studia indywidualne:

możliwe po zaliczonym trzecim semestrze ze średnią powyżej 4,75 (z trzech semestrów)

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

ocena końcowa = (0,7 X średnia uzyskana w okresie studiów) + (0,1 X ocena końcowa projektu inżynierskiego) + (0,2 X ocena egzaminu inżynierskiego)

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na studiach stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie egzaminu inżynierskiego oraz obrona projektu inżynierskiego, które łącznie składają się na egzamin dyplomowy studiów pierwszego stopnia.
2. Dyplomowanie studentów jest prowadzone w katedrach przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez dziekana na wniosek kierowników katedr.
3. Do egzaminu inżynierskiego może przystąpić student, który uzyskał absolutorium.
4. Egzamin inżynierski obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu tematycznego dla danego kierunku kształcenia i polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 wylosowane pytania spośród 50 pytań podzielonych na 5 grup tematycznych. Pytania opracowuje powołana w tym celu komisja wydziałowa pod kierunkiem prodziekana ds. kształcenia. Pytania egzaminacyjne są podane do wiadomości studentów na 3 m-ce przed datą egzaminu inżynierskiego.
5. Student losuje przed komisją egzaminacyjną 3 z 5 grup tematycznych, a następnie w każdej z wylosowanych grup losuje jedno z 10 pytań. Zasady oceniania odpowiedzi reguluje Regulamin Studiów AGH. Ocena każdego z pytań jest średnią ocen wszystkich członków komisji egzaminacyjnej a końcowy wynik egzaminu jest średnią ocen z 3 wylosowanych pytań. Ocenę przeprowadza komisja na niejawnej części posiedzenia.
6. Wynik egzaminu inżynierskiego jest umieszczany w Protokole Egzaminu Inżynierskiego sporządzanym przez komisję egzaminacyjną, którego odpis jest przekazywany studentowi. Protokół ten może być załączony przez studenta do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugi stopień kształcenia na WGGiOŚ AGH lub w innej jednostce dydaktycznej.
7. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu inżynierskiego student nie może przystąpić do obrony projektu. Powtórny egzamin inżynierski może odbyć się najwcześniej po upływie miesiąca.
8. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w terminie poprawkowym lub niezłożenia egzaminu inżynierskiego dziekan skreśla studenta z listy studentów.
9. Do obrony może być dopuszczony wyłącznie projekt, który został pozytywnie oceniony przez opiekuna projektu, zarejestrowany w dziekanacie wydziału nie później, niż na 7 dni przed planowaną obroną, a jego wykonawca złożył wszystkie wymagane dokumenty.
10. Obrona projektu inżynierskiego odbywa się przez komisją egzaminacyjną w składzie uzupełnionym o opiekuna projektu.
11. Końcowa ocena projektu inżynierskiego jest średnią ocen wszystkich członków komisji egzaminacyjnej i opiekuna projektu wystawionych na podstawie prezentacji i odpowiedzi na pytania związane z projektem na niejawnej części posiedzenia.
12. Ocena egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia jest średnią ważoną oceny projektu inżynierskiego (z wagą 0,1), oceny egzaminu inżynierskiego (z wagą 0,2) oraz średniej ocen ze studiów (z wagą 0,7) i jest umieszczana przez komisję egzaminacyjną w Protokole Egzaminu Dyplomowego Pierwszego Stopnia.

Dodatkowe informacje:

1. wyniki monitorowania kariery zawodowej absolwentów: po ukończeniu studiów przez pierwszych absolwentów ich kariera zawodowa będzie monitorowana przez Centrum Karier AGH
2. analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy: wyrażona pozytywna opinia o zakładanych efektach kształcenia i programie studiów przez podmioty gospodarcze i instytucje publiczne (załącznik – listy intencyjne)
3. wykorzystanie wzorców międzynarodowych: porównywano zakładane efekty kształcenia oraz program studiów z programami studiów w wybranych szkołach wyższych w Europie i USA (załącznik – wydruki stron internetowych).
4. współdziałanie z interesariuszami zewnętrznymi: poparcie firm i instytucji wyrażone listami intencyjnymi (załącznik – listy intencyjne)
5. infrastruktura zapewniająca prawidłową realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, laboratoria i pracownie itp.):
Infrastruktura dydaktyczna będzie zapewniona przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, w postaci sal dydaktycznych i komputerowych oraz laboratoriów i pracowni specjalistycznych, tj.
- Laboratorium Analiz Środowiskowych wyposażone w spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, spektrometr absorpcyjnej spektroskopii atomowej, chromatograf jonowy
- Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
- Laboratorium Analityki Geochemicznej wyposażone w spektrometry UV-VIS i spektrometry w podczerwieni
- Laboratorium Analiz Biogeochemicznych wyposażone w spektrofotometr Merck Nova 60 z mikroprocesorowo sterowanym reaktorem termicznym
- Laboratorium Hydrogeochemiczne wyposażone w spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS), spektrofotometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), zestaw pompowy z agregatem zasilającym służący do poboru próbek wód z otworów studziennych i piezometrów, mineralizator mikrofalowy, fotometr
- Laboratorium Dendrochronologiczne wyposażone w zestawy Dendrolab, aparat do próżniowego pakowania próbek
- Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej wyposażone w spektrofotometr UV-VIS, reaktor chemiczny do wykonywania syntez mineralnych, suszarki laboratoryjne, wirówki, wytrząsarki, płuczki i dezintegratory ultradźwiękowe, mieszadła mechaniczne i magnetyczne
- Laboratorium Chromatografii Gazowej wyposażone w chromatografy gazowe sprzężone z komputerami, przeznaczone są do rozdziałów mieszanin gazowych i wykonywania w nich oznaczeń węglowodorów oraz helu, azotu, tlenu, wodoru, dwutlenku węgla
- Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych wyposażone w dyfraktometry rentgenowskie, mikroskop elektronowy, spektrometry w podczerwieni i Ramana, analizator termiczny, spektrometr fluorescencji rentgenowskiej, analizatory tekstury
- Laboratorium Geochemii Naftowej i Środowiskowej wyposażone w analizator składu cząsteczkowego gazu, analizator biomarkerów metodą GC-FID, separator kerogenu z próbek geologicznych
- Laboratorium Geotechniczne wyposażone w aparat trójosiowego ściskania ELE International, prasę CBR z automatycznym pomiarem wyników badań, zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego, automatyczny ubijak Proctor’a, automatyczny aparat bezpośredniego ścinania firmy Wykeham Farrance, edometry firmy Wykeham Farrance, aparat Casagrande’a, penetrometr stożkowy, aparat flow-pump, przeznaczone do oznaczania parametrów fizyko-mechanicznych gruntów (naturalnych i antropogenicznych), skał i kruszyw.

6. dostęp do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki: studenci posiadają dostęp do Biblioteki Głównej AGH, Biblioteki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, a poprzez przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu także do Wirtualnej Biblioteki Nauki.
7. informacja o prowadzonych przez jednostkę badaniach naukowych w co najmniej jednym obszarze wiedzy odpowiadającym obszarowi kształcenia właściwemu dla danego kierunku studiów:
• metodyka bilansowania zasobów wód podziemnych
• modelowanie matematyczne filtracji wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń
• metodyka badań parametrów filtracji wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń
• opracowywanie metodycznych podstaw monitoringu jakości wód podziemnych
• metodyka kontroli jakości procesu opróbowania i procesu analitycznego w oparciu o badania próbek kontrolnych (QA/QC)
• hydrogeochemiczne aspekty składowania odpadów w górotworze i ocena wpływu na środowisko
• prognozowanie ilości i jakości wód dopływających do kopalń oraz wpływu górnictwa na środowisko
• badania geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego i masywów skalnych,
• badania właściwości fizyko-mechanicznych gruntów i skał,
• badania geotechniczne podłoża gruntowego i masywów skalnych, także dla celów budownictwa,
• badania naturalnych i antropogenicznych procesów geodynamicznych,
• prognozowanie warunków geologiczno-inżynierskich terenu,
• badania związane z modyfikowaniem właściwości skał i gruntów naturalnych oraz antropogenicznych
• badania mineralogiczne i geochemiczne w rozwiązywaniu zagadnień technologicznych i inżynierii środowiska
• badania nad wykorzystaniem skał ilastych i mineralnych surowców odpadowych do celów ekologicznych
• badania nad wykorzystaniem skał ilastych zasobnych w zeolity w inżynierii środowiska
• badania nad zanieczyszczeniem gleby i wód substancjami bitumicznymi
• badania nad zastosowaniem znaczników izotopowych do badań jakościowych alkoholi i sprawdzania źródła ich pochodzenia dla celu produkcji biopaliw
• badania nad rehabilitacją obszarów po kopalnictwie uciążliwym dla środowiska

8. wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia
9. wiodący język obcy kierunku studiów: język angielski
10. obowiązkowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 4 godz. przed rozpoczęciem nauki