Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie ochrony geosfery
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-1-105-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Więcław Dariusz (wieclaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W004 Zna główne zanieczyszczenia mogące występować w geosferze IS1A_W05 Egzamin
M_W005 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii stosowanych do ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery IS1A_W07 Egzamin
M_W006 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w celu oczyszczania gazów przemysłowych IS1A_W21, IS1A_W20 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić zagrożenie i dobrać odpowiednią metodę do jego eliminacji IS1A_W19, IS1A_W07, IS1A_U17, IS1A_U15 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W004 Zna główne zanieczyszczenia mogące występować w geosferze + - - - - - - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii stosowanych do ochrony atmosfery, hydrosfery i litosfery + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna rozwiązania technologiczne stosowane w celu oczyszczania gazów przemysłowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić zagrożenie i dobrać odpowiednią metodę do jego eliminacji - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Główne zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Procesy fizyczne i chemiczne wykorzystywane przy redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Urządzenia i rozwiązania technologiczne wykorzystywane przy redukcji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Zagospodarowanie produktów odpadowych powstających w głównych gałęziach przemysłu (przemysł wydobywczy, energetyka, hutnictwo). Utylizacja i regeneracja substancji po wykorzystaniu w procesach proekologicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe=100%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

wpis na semestr

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bell J. N. B., Treshow M.: Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin, WNT, Warszawa, 2004.
WanLoon G.,W. Duffy S.J.: Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN 2008.
Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. PWN Warszawa, 2006.
Scragg A., Environmental biotechnology. Oxford Univ.Press, 2005.
Molenda J., Technologia chemiczna. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak