Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy ekonomii i zarządzania
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-1-305-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Posłuszny Krzysztof (kposlusz@zarz.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Duda Joanna (aduda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności IS1A_W23 Kolokwium
M_W002 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych IS1A_W23 Kolokwium
M_W003 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych IS1A_W26, IS1A_W23 Kolokwium
M_W004 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania IS1A_W23 Kolokwium,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami IS1A_K04, IS1A_W26, IS1A_U14, IS1A_W23 Kolokwium,
Projekt
M_U002 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji IS1A_U14, IS1A_W23 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U003 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian IS1A_U14, IS1A_W23 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U004 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa IS1A_K04, IS1A_W26, IS1A_U14, IS1A_W23 Kolokwium,
Studium przypadków
M_U005 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu IS1A_K04, IS1A_W26, IS1A_U14, IS1A_W23 Kolokwium,
Studium przypadków
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 opisuje działanie rynku i wyjaśnia warunki jego efektywności + - - - - - - - - - -
M_W002 definiuje pojęcie PKB i wyjaśnia sposób porównań międzyokresowych i międzynarodowych + - - - - - - - - - -
M_W003 opisuje podstawowe mechanizmy polityki pieniężnej i fiskalnej i wyjaśnia jaki mają wpływ na gospodarkę i podejmowanie decyzji biznesowych + - - - - - - - - - -
M_W004 identyfikuje rodzaje i typy organizacji oraz cele ich działania + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 klasyfikuje koszty przedsięwzięć i ocenia efektywność przedsięwzięć różnymi metodami - + - - - - - - - - -
M_U002 rozpoznaje modele organizacyjne i wyjaśnia kierunki ich ewolucji + + - - - - - - - - -
M_U003 klasyfikuje struktury organizacyjne oraz metody ich usprawniania, diagnozuje konsekwencje tych zmian + + - - - - - - - - -
M_U004 analizuje otoczenie organizacji i określa jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa + + - - - - - - - - -
M_U005 Projektuje struktury organizacyjne oraz adaptuje je do zmian zachodzących w otoczeniu - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Ekonomia- przedmiot i podstawowe pojęcia. Ekonomia pozytywna i normatywna, czynniki produkcji, prawa ekonomiczne.
Przedsiębiorstwo, jego cele i funkcje.
Rynki finansowe. Rynek pieniężny, kapitałowy i instrumentów pochodnych. Podstawowe reguły funkcjonowania i zachowania.
Podstawy makroekonomii. Produkt krajowy, dochód narodowy, ujęcie w cenach bieżących i stałych. Porównania międzyokresowe i międzynarodowe.
Wzrost gospodarczy i cykle koniunkturalne. Czynniki wzrostu gospodarczego. Współczesne wahania koniunktury.
Pieniądz i jego funkcje. Równowaga na rynku pieniądza. Inflacja i jej skutki.
Polityka fiskalna państwa. Cele i instrumenty.
Omówienie pojęć podstawowych, zarządzanie, kierowanie, organizacja, struktura organizacyjna, proces zarządzania, synergia w organizacji.
Rodzaje i typy organizacji oraz ich rola w gospodarce.
Organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania
Kierownik jako osoba odpowiedzialna za realizację procesu zarządzania: czyli planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie ludziom oraz kontrolowanie zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Style kierowania.
Funkcje zarządzania. Planowanie i kontrola w zmiennym otoczeniu.
Zasady budowania struktur organizacyjnych
Metody restrukturyzacji. Benchamarking i reenginieering.

Ćwiczenia audytoryjne:

Rynek, popyt, podaż. Pojęcie i klasyfikacja rynków, równowaga rynkowa. Elastyczność cenowa.
Pomiar kosztów w ekonomii. Koszty księgowe i ekonomiczne
Rodzaje papierów wartościowych. Rola weksla.
Rola giełdy jako mechanizmu alokacji. Funkcje giełdy. Mechanizm ustalania cen i zawierania transakcji.
Równowaga makroekonomiczna. Ujęcie klasyczne i keynesowskie. Rewolucja keynesowska.
Polityka pieniężna i rola banku centralnego. Instrumenty polityki pieniężnej. WIBOR i inne stopy procentowe
Gospodarka otwarta. Handel zagraniczny i kursy walutowe. Euro: koszty i korzyści wprowadzenia
Ćwiczenia związane z poznaniem podstawowych pojęć i zagadnień związanych z zarządzaniem. Różnie w podejściu do zarządzania, kierowania i sterowania.
Rodzaje i typy organizacji
Otoczenie bliższe i dalsze organizacji. Otoczenie zmienne, burzliwe i spokojne w aspekcie funkcjonowania firm z różnych branż.
Funkcje i role kierownika w organizacji
Funkcje zarządzania. Budowanie planów funkcjonowania i rozwoju firmy.
Tworzenie struktur organizacyjnych dla wybranych przedsiębiorstw.
Przekształcanie struktur organizacyjnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z kolokwium (70%) i oceny projektu (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ogólna wiedza na poziomie szkoły średniej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Warszawa 2006.
Czarny B., Rapacki R.: Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
Griffin R.W.: Podstawy zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 2005
Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995
Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005
Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Duda J., Innowacje w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP, w: Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój (red. Francik A., Lesakova L., Szczepańska-Woszczyna K.), Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, 2015
2. Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA, Andrzej Sołoma, Marzanna Lamen, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: wybrane problemy, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom, 2015
3. Duda J., Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowym, [w:] „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka” (red. nauk.) Adam Kopiński, Agnieszka Bem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7.
4. Duda J., The role of bank credits in investment financing of the Polish small and medium-sized enterprise sector in Poland [w:] Ekonomia Menedżerska 13/2012, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2013
5. Duda J., Bariery innowacyjności polskich MSP, Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Słowacja

Informacje dodatkowe:

Brak