Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kartografia
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-1-408-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kochman Alicja (kochman@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych IS1A_W18 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania IS1A_W06 Egzamin
M_W003 Zna podstawową terminologię związaną z kartografią IS1A_W06 Egzamin,
Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi IS1A_W25 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, IS1A_U24, IS1A_U01 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych IS1A_U24 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne IS1A_K02 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie genezy i klasyfikacji stylów tektonicznych i struktur geologicznych + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawową terminologię związaną z kartografią + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe problemy prawne związane z pracami kartograficznymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonywać i analizować mapy i przekroje geologiczne i na ich podstawie opisać budowę geologiczną obszaru, - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaprojektować prace w zakresie kartografii geologicznej, uwzględniając ocenę zagrożeń i skutki pozatechniczne + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Style budowy geologicznej. Piętra strukturalne i tektoniczne. Typy niezgodności. Fałdy – klasyfikacje, mechanizmy i przyczyny fałdowania. Uskoki – powstanie i klasyfikacje. Płaszczowiny i nasunięcia – mechanizmy powstawania, budowa wewnętrzna płaszczowin. Struktury i tektonika solna. Glacitektonika – cechy zaburzeń i koncepcje glacitektoniczne. Spękania i ich powstanie oraz klasyfikacja, systemy ciosowe. Stylolity. Struktury skał magmowych – intruzje zgodne i niezgodne. Neotektonika. Mapy topograficzne i geologiczne, odwzorowania kartograficzne, podział map. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski. Projektowanie prac w zakresie kartografii, wykonanie i dokumentacja prac, opracowanie końcowe. Materiały i metody wykorzystywane w kartografii geologicznej, sozologicznej, itp. Problemy prawne związane z kartografia geologiczną. Global Positioning System, zasady działania, systemy nawigacji satelitarnej. System Osłony Przeciwosuwiskowej.

Ćwiczenia projektowe:

Podstawy topografii. Elementy i parametry powierzchni geologicznych. Podstawy intersekcji. Metody graficznego przedstawiania położenia struktur geologicznych w przestrzeni. Intersekcja w terenie poziomym. Intersekcja w terenie urzeźbionym. Struktury ciągłe, ich obrazy intersekcyjne i na mapach strukturalnych. Struktury nieciągłe, ich obrazy intersekcyjne i na mapach strukturalnych. Struktury skał magmowych. Niezgodności i nasunięcia. Interpretacja map i przekrojów geologicznych. Interpretacja wierceń.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 119 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,5 * ocena z ćwiczeń1)
(1)Ocena z ćwiczeń = 0,8 * ocena z kolokwium + 0,2* średnia ocen z projektów)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr IV
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej
Egzamin: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.
Ćwiczenia: Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów. Student ma możliwość uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego w jednym z trzech terminów (raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie poprawkowym). Nieusprawiedliwiona nieobecność na zaliczeniu w danym terminie powoduje utratę tego terminu. Terminy oddania i warunki oceny projektów każdorazowo ustala osoba prowadząca ćwiczenia.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dadlez R., Jaroszewski W., 1994. Tektonika. PWN. Warszawa.
Jaroszewski W., 1980. Tektonika uskoków i fałdów. Wyd. Geol. Warszawa.
Jaroszewski W. (red.), 1986. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wyd. Geol. Warszawa.
Labus M., Labus K., 2003. Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej. Wyd. Politech. Śląskiej.
Pasławski J. (red.), 2006. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wydawnictwo Nowa Era. Wrocław.
Instrukcja opracowania i wydania SMGP w skali 1: 50 000.
Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1: 50 000 wraz z tekstem objaśniającym (przykładowe arkusze).
Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów 1: 25 000 wraz z tekstem objaśniającym (przykładowe arkusze).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kochman A., Mapa Geośrodowioskowa Polski 1:50000 arkusz Trzebiatów

Informacje dodatkowe:

Brak