Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z kartografii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-1-411-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Matyszkiewicz Jacek (jamat@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania IS1A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać IS1A_U24, IS1A_U03 Projekt
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych IS1A_U24, IS1A_U03 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej IS1A_U24, IS1A_U03 Projekt
M_U004 Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności IS1A_K03, IS1A_K02, IS1A_U13, IS1A_W22 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie odwzorowań kartograficznych, rodzajów map i metod ich wykonywania - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, zlokalizować je i opisać - - - - - - - + - - -
M_U002 Potrafi mierzyć i analizować podstawowe parametry struktur geologicznych - - - - - - - + - - -
M_U003 Na podstawie zebranych obserwacji potrafi stworzyć mapę geologiczną i geosozologiczną badanego terenu oraz opracować objaśnienia do niej - - - - - - - + - - -
M_U004 Potrafi zaplanować prace kartograficzne uwzględniając odpowiednie ramy czasowe, zasady bezpieczeństwa pracy w terenie i pozatechniczne skutki tej działalności - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

Praktyka polega na geologicznym skartowaniu terenu o pow. do 2 km2 w 3 osobowych grupach terenowych. Obejmuje ona prowadzenie obserwacji geologicznych, sozologicznych, hydrogeologicznych i geomorfologicznych, dokumentację odsłonięć, podstawowe pomiary geologiczne oraz opracowanie mapy dokumentacyjnej, odkrytej, zakrytej i sozologicznej, przekrojów geologicznych, profilu litostratygraficznego i opracowania końcowego.

  1. Metodyka prac terenowych. Ogólne zasady kartowania.
  2. Techniki pomiarowe i lokalizacyjne (GPS, kompas geologiczny, proste techniki geodezyjne, krokówka, analiza zdjęć lotniczych). Prowadzenie marszrut.
  3. Opis punktu dokumentacyjnego. Prowadzenie obserwacji geologicznych, sozologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich i surowcowych.
  4. Zasady graficznego dokumentowania odsłonięć.
  5. Wykonanie kompletnego opracowania kartograficznego danego terenu (mapy: dokumentacyjna, zakryta, odkryta i sozologiczna, przekrój, profil litostratygraficzny, tekst objaśniający)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 60 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6*ocena projektu + 0,2 * ocena pracy w terenie + 0,2* ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr IV, uczęszczanie na zajęcia z przedmiotu Kartografia
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geologii ogólnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Pasławski J. (red.), 2006 – Wprowadzenie do kartografii i topografii
Instrukcja wykonywania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak