Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Poszukiwanie i udostępnienie złóż gazu ziemnego i wód termalnych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-1-516-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Semyrka Roman (semyrka@agh.edu.pl)
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Wprowadzenie w tematykę poszukiwania i wykorzystania gazu ziemnego i en. geotermalnej za pomocą wiedzy teoretycznej z zakresu geologii naftowej i geotermii oraz obliczeń w ramach projektu.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze w zakresie metod wykorzystywanych w prospekcji złóż gazu ziemnego i wód termalnych IS1A_U10, IS1A_W06, IS1A_W10, IS1A_W03 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki i uwarunkowań występowania złóż gazu ziemnego i wód termalnych IS1A_W06, IS1A_W10, IS1A_U23, IS1A_W03 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie technologii udostępniania złóż gazu ziemnego i wód termalnych IS1A_W06, IS1A_W09, IS1A_W12 Kolokwium
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i wód termalnych IS1A_W13, IS1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami złożowymi IS1A_U10, IS1A_W06, IS1A_U21, IS1A_U23 Projekt
M_U002 Potrafi wykonać projekt w zakresie oceny zasobów i możliwości eksploatacji wód i energii geotermalnej lub złóż gazu ziemnego IS1A_U18, IS1A_W06, IS1A_U21, IS1A_U19 Projekt
M_U003 Potrafi przygotować uproszczony projekt prac geologicznych IS1A_U10, IS1A_W06, IS1A_U23 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedze w zakresie metod wykorzystywanych w prospekcji złóż gazu ziemnego i wód termalnych + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie charakterystyki i uwarunkowań występowania złóż gazu ziemnego i wód termalnych + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie technologii udostępniania złóż gazu ziemnego i wód termalnych + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i wód termalnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami złożowymi - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać projekt w zakresie oceny zasobów i możliwości eksploatacji wód i energii geotermalnej lub złóż gazu ziemnego - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować uproszczony projekt prac geologicznych - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Przedmiot i zadania geologii naftowej.
2. Geneza złóż kopalin płynnych.
3. System naftowy, jako podstawa procesów złożotwórczych.
4. System naftowy w basenach naftowych Polski.
5. Zasady dokumentowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
6. Poszukiwanie złóż i analiza parametrów zbiorników wód geotermalnych.
7. Technologia wiercenia i udostępniania złóż wód geotermalnych.
8. Sposoby wykorzystania i techniki eksploatacji wód i energii geotermalnej.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Geochemiczna argumentacja potencjału naftowego potencjalnych poziomów ropotwórczych – projekt.
2. Analiza podstawowych parametrów zbiorników wód geotermalnych. Charakterystyka warunków geotermalnych w analizowanym obszarze – opracowanie na podstawie materiałów publikowanych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 40 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada średniej ocen z kolokwiów i wykonanych projektów oraz opracowań.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość metod badań geofizycznych
Znajomość geologii regionalnej Polski
Umiejętność obsługi komputera

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Levorsen A.I., 1972 – Geologia ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyd. Geologiczne,
Warszawa.
Development Geology Reference Manual – American Association of Petroleum Geologists, 1993
Poradnik górnika naftowego, TomIB – SITPNiG Kraków 2010,
Górecki W. (red.), 2006. Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Poskim – formacje mezozoiku Ministerstwo
Środowiska. ZSE AGH, Kraków.
Soboń J., 1990 – Wybrane problemy wiercenia otworów geotermalnych. Warunki geologiczne wydobycia oraz koncepcje systemów eksploatacyjno-zatłaczających złóż geotermalnych. Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Red. Górecki W. Kraków, 1990.
Górecki W. (red.), 2006. Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim – formacje mezozoiku – Ministerstwo Środowiska. ZSE AGH,Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Burzewski W., Semyrka R., Słupczyński K., 2001 – Kwalifikacja naftowa przestrzeni porowej skał zbiornikowych. Polish Journal of Mineral Resources. Geosynoptics “GEOS”, Kraków
2. Semyrka R., Semyrka G., Zych I., (2008) – Zmienność parametrów petrofizycznych subfacji dolomitu głównego zachodniej strefy półwyspu Grotowa w świetle badań porozymetrycznych, Kwartalnik AGH, Geologia 2008 ,T. 34. Zeszyt 3, Kraków, 445 – 468.
3. Bachleda-Curuś T., Semyrka R.,1990-Bilans węglowodorowy mezozoicznej formacji osadowej centralnej części Niżu Polskiego. Geologia, Nr. 49.
4. R. Semyrka , 2013 – Jakościowa i ilościowa charakterystyka petrofizyczna subfacji dolomitu głównego w strefach paleogeograficznych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kwartalnik Tom 29 – Zeszyt 3, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2013, str. 99-115.
5. Ciągło J., 2007 – Właściwości balneoterapeutyczne podhalańskich wód geotermalnych. Technika Poszukiwań Geologicznych – Geotermia, Zrównoważony Rozwój, nr 1/2007. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków; 17-24
6. Jasnos J., 2011 – Występowanie wód mineralnych, swoistych, leczniczych, termalnych oraz solanek na obszarze zapadliska przedkarpackiego i północnej części Karpat zewnętrznych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków
7. Sowiżdżał A., Jasnos J., 2011 – Analiza chemizmu wód podziemnych utworów miocenu w zapadlisku przedkarpackim pod kątem własności leczniczych. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój, nr 2. Kraków
8. Sowiżdżał A., Papiernik B., Hajto M., Machowski G., Jasnos J., Barbacki A., 2012 – Charakterystyka podstawowych parametrów zbiorników hydrotermalnych w zapadlisku przedkarpackim. [W:] Górecki W. (red.) i in., 2012 – Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego. Kraków.
9. Jasnos J., 2013 – Wystąpienia wód mineralnych, swoistych i solanek stwierdzone wierceniami naftowymi [W:] Górecki W. (red.) i in., 2013 – Atlas geotermalny Karpat Wschodnich. Kraków.

Informacje dodatkowe:

Brak