Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przestrzenne bazy danych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-1-611-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. IS1A_W18 Kolokwium
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. IS1A_W08 Kolokwium
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. IS1A_W18 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. IS1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. IS1A_U07, IS1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. IS1A_U07, IS1A_U09 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia IS1A_K02, IS1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli reprezentacji środowiska przestrzennego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student definiuje podstawowe standardy OGC. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozpoznaje specyfikę baz danych przestrzennych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować i stworzyć bazę danych przestrzennych. + - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać podstawowe i bardziej zaawansowane zapytania do baz danych przestrzennych. + - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi wykonać analizę danych przestrzennych z wykorzystaniem PostGIS, GRASS i QGIS. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Systemy Informacji Geograficznej. Wprowadzenie do programu Quantum GIS oraz GRASS.
2. Szczegółowe omówienie modelu rastrowego i modeli wektorowych reprezentujących środowisko przyrodnicze.
3. Prosty model wektorowy i model topologiczny.
4. Analiza danych przestrzennych w programie Quantum GIS oraz GRASS.
5. Cechy baz danych przestrzennych.
6. Standardy OGS (Open GIS Consortium).
7. Projektowanie baz danych przestrzennych.
8. Wprowadzenie do PostGIS.
9. Definicja obiektów przestrzennych przy pomocy WKT, WKB oraz EWKT i EWKB (PostGIS).
10. Badanie geometrii zdefiniowanych obiektów przestrzennych (PostGIS).
11. Zapytania do baz danych przestrzennych.
12. Modyfikacja obiektów w bazach danych przestrzennych.
13. Analiza danych przestrzennych z wykorzystaniem QGISS, GRASS i PostGIS.
14. Dane rastrowe w PostGIS.

Zajęcia praktyczne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Przygotowanie do zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu baz danych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2006 GIS. Teoria i Praktyka. PWN SA, Warszawa
Obe R. O., Hsu L. S. 2011 PostGIS in Action, Manning Publications Co.
Rigaux P., Scholl M., Voisard A. Spatial Databases with application to GIS. Morgan Kaufmann Publishers

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak