Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Hydrogeological English
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-1-615-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Duda Robert (duda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Students will be have knowledge and skills in the field of hydrogeological vocabulary

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Students will be have knowlege about hydrogeological vocabulary. IS1A_W13 Projekt,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student is able to use data bases, english scientific papers and reports. IS1A_U01, IS1A_U03, IS1A_U05, IS1A_U04 Projekt,
Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Student is able to description of hydrogeological conditions and groundwater flow, and prepare related field work report or project. Student have ability to present reports in hydrogeological English. IS1A_U01, IS1A_U03, IS1A_U05, IS1A_U04 Projekt,
Prezentacja
M_U003 Student is able to analyse hydrogeological conditions and groundwater hazard and protection problems at hand in creative way. IS1A_U01, IS1A_U03, IS1A_U05, IS1A_U04 Prezentacja,
Kolokwium,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Students will be have knowlege about hydrogeological vocabulary. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use data bases, english scientific papers and reports. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student is able to description of hydrogeological conditions and groundwater flow, and prepare related field work report or project. Student have ability to present reports in hydrogeological English. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student is able to analyse hydrogeological conditions and groundwater hazard and protection problems at hand in creative way. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Students will be have knowlege about hydrogeological vocabulary.

Ćwiczenia audytoryjne:

Study of selected scientific publications and field work reports will be followed by exercises in hydrogeological report writing (including: geology and hydrogeology conditions of the investigated area, groundwater sampling, hydrogeological work performed, data interpretation).
Students will practice analysied and writed of hydrogeological papers. The activities will include description of aquifers (porous, fissured, karst), hydrogeological cross-sections, documentations of hydrogeological researach and groundwater samples.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

final grade = 0.4 test grade + 0.3 presentation grade + 0.3 project grade

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) scientific papers on hydrogeology (sample),
2) Pasierbiewicz K., 2009 — Geological English, Wyd.2 uzup., Wydawnictwa AGH, Kraków, KU 0346,
3) Pasierbiewicz K., 2003 — Technical English for students of geology, Wydawnictwa AGH, Kraków, SU 1661.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak