Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Walidacja metod analitycznych w inżynierii środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-1-705-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Strzebońska Magdalena (mstrzebo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Po skończeniu modułu student potrafi zaprojektować i wykonać walidację wybranych metod analitycznych

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz podczas walidacji wybranych metod analitycznych; ma podstawową wiedzę dotyczącą parametrów walidacyjnych oraz metod szacowania błędów pomiarów. IS1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie zarządzania jakością w badaniach laboratoryjnych. IS1A_W24 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować walidację metod analitycznych oraz umie ją wykonać. IS1A_U18, IS1A_U16 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie ocenić przydatność standardowych metod analitycznych do stosowania w inżynierii i monitoringu środowiska, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i aparaturę analityczną. IS1A_U17 Sprawozdanie
M_U003 Zna oraz stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym IS1A_W22, IS1A_U13 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi opracować sprawozdanie ze zrealizowanego zadania. Do wykonania ilustracji graficznych i tabelarycznych oraz statystycznej analizy danych umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. IS1A_U07, IS1A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość, że wybór odpowiedniej metody ma wpływ na właściwą ocenę stanu środowiska naturalnego oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje. IS1A_K02 Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna aparaturę pomiarową stosowaną w eksperymentach oraz podczas walidacji wybranych metod analitycznych; ma podstawową wiedzę dotyczącą parametrów walidacyjnych oraz metod szacowania błędów pomiarów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawowa wiedzę w zakresie zarządzania jakością w badaniach laboratoryjnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować walidację metod analitycznych oraz umie ją wykonać. - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie ocenić przydatność standardowych metod analitycznych do stosowania w inżynierii i monitoringu środowiska, a także wybrać oraz stosować właściwą metodę i aparaturę analityczną. - - + - - - - - - - -
M_U003 Zna oraz stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi opracować sprawozdanie ze zrealizowanego zadania. Do wykonania ilustracji graficznych i tabelarycznych oraz statystycznej analizy danych umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość, że wybór odpowiedniej metody ma wpływ na właściwą ocenę stanu środowiska naturalnego oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Pojęcie walidacji, definicje. Rodzaje metod podlegających walidacji. Omówienie wybranych metod analitycznych (miareczkowych i instrumentalnych). Opis parametrów walidacyjnych (liniowość, specyficzność, selektywność , dokładność, precyzja, odtwarzalność, odporność, granica oznaczalności, granica wykrywalności, stabilność roztworów). Przedstawienie walidacji metody analitycznej na wybranym przykładzie. Interpretacja wyników pomiarowych. Rodzaje błędów. Obliczenia statystyczne.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Zapoznanie z zasadami BHP obowiązującymi w laboratorium chemicznym. Poznanie i wykonanie analiz wybranymi metodami analitycznymi. Zaprojektowanie walidacji metod analitycznych. Wykonanie walidacji wybranych metod analitycznych. Napisanie protokołu i raportu z wykonywanych walidacji metod analitycznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z kolokwium z ćwiczeń (33,33%), sprawozdań z wykonanych ćwiczeń (33,33%) oraz kolokwium z wykładów (33,33%). Wszystkie kolokwia i raporty muszą być przy tym zaliczone na ocenę przynajmniej dostateczną.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawy chemii ogólnej i analitycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Thompson M., Wood R. – Harmonized Guidelines for Inter Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories. 1995.
The Fitness for Purpose of Analytical Methods. A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. 1998.
Persona A. – Chemia analityczna dla studentów kierunku ochrona środowiska: Wybrane zagadnienia z analizy ilościowej. 1995.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów zaliczenia: 3.