Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analizy chemiczne w gospodarce odpadami
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-101-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kicińska Alicja (kicinska@geolog.geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna metodykę badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych odpadów, w kierunku wyboru metody ich unieszkodliwiania lub określania kierunku gospodarczego wykorzystania. IS2A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna zakres badań badań podstawowych i kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (testy podstawowe i pomocnicze). IS2A_W06 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student zna metody statystyczne wykorzystywane do opracowywania wyników analiz chemicznych w gospodarce odpadami. IS2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student zna specyfikę analityki odpadów oraz problemy analityczne w badaniach odpadów. IS2A_U13 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wybrać optymalną metodę analityczną dla określonej grupy odpadów. IS2A_W03, IS2A_W05, IS2A_U09, IS2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł IS2A_U01, IS2A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników IS2A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U005 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji IS2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji IS2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K04, IS2A_K03, IS2A_K06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna metodykę badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych odpadów, w kierunku wyboru metody ich unieszkodliwiania lub określania kierunku gospodarczego wykorzystania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna zakres badań badań podstawowych i kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (testy podstawowe i pomocnicze). + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna metody statystyczne wykorzystywane do opracowywania wyników analiz chemicznych w gospodarce odpadami. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student zna specyfikę analityki odpadów oraz problemy analityczne w badaniach odpadów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać optymalną metodę analityczną dla określonej grupy odpadów. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - - + - - - - - - - -
M_U004 Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników + - + - - - - - - - -
M_U005 Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu geochemii środowiska w języku polskim i angielskim, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Specyfika analityki odpadów. Strategia i dobór optymalnej metody analitycznej. Problemy analityczne w badaniach odpadów.
Pobór próbek odpadów (jednorodnych i niejednorodnych) do badań analitycznych.
Metodyka badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych odpadów, w kierunku wyboru metody ich unieszkodliwiania lub określania kierunku gospodarczego wykorzystania.
Zakres badań i kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (testy podstawowe i pomocnicze).
Metody statystyczne opracowywania wyników analiz chemicznych w gospodarce odpadami.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Regulamin i przepisy BHP laboratorium. Omówienie warunków zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. Określenie morfologii różnego typu wybranych odpadów (komunalnych, przemysłowych). Wykonanie wyciągu wodnego, oznaczanie pH, kwasowości ogólnej i mineralnej wyciągu wodnego.
2. Oznaczanie części lotnych oraz części palnych i niepalnych w odpadach. Oznaczanie zawartości substancji organicznych i wilgotności higroskopijnej w odpadach.
3. Oznaczanie zawartości substancji humusowych i toksyczności odpadów z zastosowaniem nasion rzeżuchy ogrodowej.
4. Oznaczanie zawartości: fosforu, chlorków i siarczanów w wyciągach wodnych z odpadów.
5. Rozkład “pseudocałkowity” wybranych próbek odpadów. Oznaczanie ilości biodostępnych pierwiastków w wybranych odpadach, ekstrakcja roztworem EDTA.
6. Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków metodą AAS w roztworach poekstrakcyjnych z odpadów. Przeliczenia uzyskanych wyników na jednostki masy.
7. Posterowe prezentacje otrzymanych wyników badań, dyskusja i ogólne omówienie właściwości chemicznych badanych próbek odpadów.
Każde zajęcia laboratoryjne rozpoczynać się będą od “wejściówki” z treści zajęć, przedstawionej na wykładach i omówionej w literaturze.
Po każdych zajęciach należy oddać sprawozdanie, wypełniane na bieżąco, w trakcie zajęć.
Na ostatnich zajęciach w semestrze odbędą się prezentacje posterowe.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 59 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (0,4) oraz sprawdzianu z treści przedstawionych na wykładzie (0,6).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość chemii, fizyki i matematyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Biegańska J., Czop M. 2011. Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych. Wskazówki, przepisy prawne, dokumenty. Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o., Warszawa.
Biegańska J. (red.). 2008. Metody analizy w gospodarce odpadami. zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych. Gliwice.
Bilitewski B., Hardtle G., Marek K. 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wyd. II. Warszawa.
Czapik E., Wojciechowska-Piskorska H. 2003. Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium chemicznym. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Metodyka badań odpadów przemysłowych (praca zbiorowa). 1995. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa.
Instrukcja postępowania z odpadami i odczynnikami chemicznymi w AGH, www.uci.agh.edu.pl/…/odpady_chemiczne/Instrukcja_postepowania_z_odpadami_i_odczynnikami_chemicznymi.doc, z dnia 01.02.2011
Wytyczne pobierania próbek odpadów przemysłowych do badań. 1993. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
Ustawy i pozaustawowe akty prawne związane z wykonywaniem ustaw o gospodarowaniu odpadami, pobieraniem i przygotowywaniem próbek odpadów do badań laboratoryjnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

KICIŃSKA Alicja, WÓJCIK Rafał, 2011. The influence of Zn−Pb flotation waste & slag on plants-soils system, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae; vol. 19 suppl. 1, s. 164–168.
KICIŃSKA Alicja, GRUSZECKA-KOSOWSKA Agnieszka, WARDAS-LASOŃ Marta, WÓJCIK Rafał, 2015. Wpływ przemysłu wydobywczo-przeróbczego rud Zn−Pb na środowisko w rejonie olkuskim, Kraków: Wydawnictwa AGH.
KICIŃSKA Alicja, 2013. Direct and indirect methods in chemical and mineralogical investigations of industrial fly-ashes, W: 2nd International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas, Ostrava, Czech Republic.
KICIŃSKA Alicja, WÓJCIK Rafał, 2011. The influence of Zn−Pb flotation waste & slag on plants-soils system, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae ; ISSN 1335-0285. vol. 19 suppl. 1, s. 164–168.
KICIŃSKA-ŚWIDERSKA Alicja, 2004. Wpływ składu mineralnego i geochemicznego na uwalnianie metali z pyłów przemysłowych z ZGH ,,Bolesław” w Bukownie — Influence of mineralogical and geochemical compositions on the mobility of heavy metals from industrial dusts from ZGH “Bolesław” in Bukowno, Geologia: kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, t. 30 z. 2 s. 191–205.

Informacje dodatkowe:

Student ma prawo do jednego terminu podstawowego i dwóch terminów poprawkowych.