Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odpady komunalne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-102-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat technologii zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Kolokwium
M_W002 Student potrafi zaprogramować system zbiórki odpadów, wyliczyć częstotliwość i ilość pojazdów niezbędnych do właściwego usuwania odpadów w gminie IS2A_W05, IS2A_W09, IS2A_W06 Kolokwium
M_W003 Student ma wiedzę na temat właściwego projektowania składowisk odpadów komunalnych IS2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie przeprowadzić ankietyzacje celem zebrania podstawowych informacji na temat odpadów komunalnych i wyciągnąć na ich podstawie wnioski IS2A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi ocenić produkty ze względu na koszty środowiskowe, ilość odpadów wytwarzanych w związku z danym produktem, ich energochłonności IS2A_U10 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę racjonalizacji gospodarki odpadami na wszystkich etapach cyklu życiowego produktu IS2A_K02 Sprawozdanie
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia IS2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat technologii zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi zaprogramować system zbiórki odpadów, wyliczyć częstotliwość i ilość pojazdów niezbędnych do właściwego usuwania odpadów w gminie + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę na temat właściwego projektowania składowisk odpadów komunalnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie przeprowadzić ankietyzacje celem zebrania podstawowych informacji na temat odpadów komunalnych i wyciągnąć na ich podstawie wnioski - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić produkty ze względu na koszty środowiskowe, ilość odpadów wytwarzanych w związku z danym produktem, ich energochłonności - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę racjonalizacji gospodarki odpadami na wszystkich etapach cyklu życiowego produktu - - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Odpady komunalne – definicje, podstawy prawne. Charakterystyka odpadów komunalnych. (1)
2. Podstawy programowanie gospodarki odpadami na terenie gminy. (2)
3. Metodyka badań odpadów komunalnych. Systemy gromadzenia i wywozu. Stacje
przeładunkowe. (2)
4. Selektywna zbiórka surowców wtórnych w strumieniu odpadów komunalnych. (2)
5. Technologie kompostowanie frakcji organicznej odpadów komunalnych. (2)
6. Technologie fermentacji metanowej frakcji organicznej odpadów komunalnych. (2)
7. Metody termiczne unieszkodliwiania odpadów komunalnych. (2)
8. Składowanie odpadów komunalnych. (2)

Ćwiczenia projektowe:

Projekt nr 1 – Ocena towarów nadmiernie opakowanych na przykładzie dowolnego produktu
Projekt nr 2 – Ocena ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym
Projekt nr 3 – Środowiskowe koszty posiłku
Projekt nr 4 – Cykl życiowy wybranego produktu używanego w gospodarstwie domowym
(elektrośmieci)
Projekt nr 5 – Ocena zużycia energii w gospodarstwie domowym

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 26 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 2 godz
Wykonanie projektu 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium +0,4 * ocena z ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
Znajomość podstaw chemii
Znajomość podstaw gospodarki odpadami

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Łuniewski A., Łuniewski S., 2011. Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów
zagospodarowania odpadów.
Jędrczak, 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów.
Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
Żygadło, 2002. Gospodaraka odpadami komunalnymi.
d’Obryn, Szalińska, 2005. Odpady komunalne zbiórka, recycling, unieszkodliwianie.
Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami.
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Oleszkiewicz, 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta.
Jurasz, 1991. Poradnik. Jak rozwiązać efektywnie problem odpadów komunalnych
Kempa, 1983. Gospodarka odpadami miejskimi.
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Poprawa wyniku negatywnego z modułu możliwa jest poprzez przystąpienie do terminu poprawkowego kolokwium zaliczeniowego.