Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki przeróbcze w gospodarce odpadami
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-103-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Krawczykowska Aldona (aldona.krawczykowska@agh.edu.pl)
dr inż. Krawczykowski Damian (dkrawcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe techniki przeróbcze stosowane w gospodarce odpadami IS2A_W05, IS2A_W09 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 zna technologie przetwarzania odpadów powstających w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych IS2A_W05, IS2A_W09 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W003 umie scharakteryzować odpady powstające w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych IS2A_W05, IS2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce odpadów, IS2A_U18, IS2A_U09, IS2A_U15 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_U002 ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować, IS2A_U11, IS2A_U15 Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów istotne z punktu widzenia ich zagospodarowania IS2A_U09, IS2A_U08 Sprawozdanie
M_U004 potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych, IS2A_U08, IS2A_U11, IS2A_U15 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość konieczności kompleksowego zagospodarowania surowców i odpadów IS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe techniki przeróbcze stosowane w gospodarce odpadami + - + - - - - - - - -
M_W002 zna technologie przetwarzania odpadów powstających w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych + - + - - - - - - - -
M_W003 umie scharakteryzować odpady powstające w wyniku eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie oceniać operacje jednostkowe stosowane w przeróbce odpadów, + - + - - - - - - - -
M_U002 ma świadomość wpływu różnych czynników na skuteczność procesów przeróbczych i potrafi je kontrolować, + - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów istotne z punktu widzenia ich zagospodarowania - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych, - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość konieczności kompleksowego zagospodarowania surowców i odpadów + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Systematyka technik przeróbki surowców w gospodarce odpadami. Operacje mechaniczne i fizykochemiczne. Rozdrabnianie, klasyfikacja mechaniczna i przepływowa, wzbogacanie grawitacyjne i z wykorzystaniem działania siły odśrodkowej, wzbogacanie magnetyczne i elektrostatyczne, flotacja, brykietowanie, grudkowanie – podstawy przebiegu procesów, uwarunkowania, przykłady możliwości wykorzystania w gospodarce odpadami.
2. Procesy mechanicznego rozdziału fazy stałej od ciekłej – sedymentacja grawitacyjna i odśrodkowa, filtracja próżniowa i nadciśnieniowa. Zagęszczanie i odwadnianie drobno uziarnionych zawiesin.
3. Przegląd technologii przeróbczych w gospodarce odpadami. Technologie przetwarzania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. Technologie pozyskiwania węgla z hałd i osadników odpadów. Możliwości pozyskania mikrosfer z popiołów lotnych. Technologie umożliwiające odzysk metali rozproszonych w odpadach drobno uziarnionych. Technologie pozyskiwania pierwiastków śladowych z koncentratów miedzi. Technologia przeróbki żużli hutniczych na kruszywo drogowe i budowlane. Mało i bezodpadowe technologie przeróbki surowców węglanowych. Technologie przeróbki piasków szklarskich i surowców ilastych, kierunki wykorzystania. Technologia przeróbki odpadów granitowych w celu uzyskania mączek skaleniowo kwarcowych. Technologia przeróbki odpadów elektronicznych. Technologie kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Utylizacja odpadów budowlanych do produkcji kruszyw mineralnych. Wielostopniowe rozdrabnianie i przesiewanie. Oznaczanie kształtu ziaren i składu ziarnowego kruszyw.
2. Analiza densymetryczna surowca jako sposób oceny potencjału rozdziału składników użytecznych i nieużytecznych metodą grawitacyjną
3. Ocena możliwości wzbogacania mineralnych surowców wtórnych i odpadowych metodami grawitacyjnymi (osadzarka, ciecze ciężkie, stół koncentracyjny).
4. Zastosowanie hydrocyklonu do klasyfikacji , wzbogacania i zagęszczania zawiesin drobno uziarnionych.
5. Flotacyjny odzysk składników użytecznych z wybranego surowca odpadowego
6. Wzbogacanie magnetyczne odpadów granitowych (surowca skalenionośnego). Analiza wpływu natężenia pola na zawartość tlenków barwiących w mączkach skaleniowo-kwarcowych. Wydzielanie magnetytu z popiołów elektrownianych. Wydzielanie ferrytu z odpadów elektronicznych.
7. Zastosowanie technik przeróbczych do odzysku składników użytecznych z elektronicznych obwodów drukowanych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = (0,7 x ocena z kolokwium) + (0,3 x średnia ocena ze sprawozdań lab.)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z zakresu gospodarki odpadami.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T., 1983. Zarys technologii procesów przeróbczych
2. Blaschke J., 1987. Procesy technologiczne w przeróbce kopalin użytecznych.
3. Blaschke W., 2009. Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne.
4. Drzymała J., 2001. Podstawy mineralurgii.
5. Girczys J., Sobik-Szołtysek J.: Odpady przemysłu cynkowo-ołowiowego, Monografie 87, Wyd P.Cz. Częstochowa, 2002
6. Girczys J.: Procesy utylizacji odpadów stałych. Monografie nr 100. Wyd. Polityki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
7. Hycnar J.: Czynniki wpływające na właściwości fizykochemiczne i użytkowe stałych produktów spalania paliw, Katowice 2006
8. Kacperski W. T.: Inżynieria Środowiska. T.2. Gospodarka odpadami. Wyd. Z.P. Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
9. Praca zbiorowa pod red. J. Hycnara i E. Mokrzyckiego 1995: Technologie czystego węgla – odsiarczanie i demineralizacja za pomocą silnych zasad, CPPGSMiE PAN, Kraków Studia, Rozprawy, Monografie (40),
10. Rosik-Dulewska C.: Podstawy Gospodarki Odpadami. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005.
11. Stępiński W., 1964. Wzbogacanie grawitacyjne.
12. Sztaba K. 1993. Przesiewanie.
13. Szymański K.: Gospodarka i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. WSI Koszalin 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKI D., NIEDOBA T.: The evaluation of chosen properties of ashes created by thermal utililzation of hazardous and communal wates, Acta Montanistica Slovaka, 1/2005, rocznik 10, Koszyce
2. KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., NOWAK A.: Zagęszczanie drobno uziarnionych zawiesin ilastych pozyskiwanych w procesie kompleksowego zagospodarowania piasków szklarskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2005, Seria Górnictwo z. 266
3. Krawczykowski A., Trybalski K., Energy consumption as the component of the factors of evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes. XXIV International Mineral Processing Congress – Beijing 2008, s. 578-587
4. Krawczykowski A., Trybalski K., Krawczykowska D., Wykorzystanie modeli sieci neuronowych do identyfikacji składu litologicznego rudy miedzi. UWN-D AGH Górnictwo i Geoinżynieria 2009, z 4 s. 141–151
5. Krawczykowski D., Krawczykowska A., Trybalski K., Laser particle size analysis – the influence of density and particle shape on measurement results, Mineral Resources Management, ISSN 0860-0953, 2012 t. 28 z. 4 s. 101–112, s. 110–111
6. KRAWCZYKOWSKI D.: Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do kontroli uziarnienia produktów przeróbki polskich rud miedzi. ICNOP’2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali nieżelaznych : 27–29.05.2015, Trzebieszowice
7. Marciniak-Kowalska J., Krawczykowski D., Gawenda T.: Research over improvement of reactivity of chosen coals destinated to gasification. Polish Journal of Environmental Studies; 2012 vol. 21 no. 5A s. 297–299
8. SARAMAK D, FOSZCZ D., KRAWCZYKOWSKI D, GAWENDA T.: Technologiczne układy flotacji dla wieloskładnikowych rud cynkowo-manganowych. ICNOP’2015 : materiały XI międzynarodowej konferencji przeróbki rud metali nieżelaznych : 27–29.05.2015, Trzebieszowice
9. SIDOR J., FOSZCZ D., TOMACH P., KRAWCZYKOWSKI D.: Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 2, s. 71–85.
10. TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D.: Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash. Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 4, s. 1427–1431.
11. TRYBALSKI K., KĘPYS W., KRAWCZYKOWSKA A., KRAWCZYKOWSKI D., SZPONDER D.: Physical properties of ash from co-combustion of coal and biomass. Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 4, s. 1433–1436.

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych Student może uzyskać w terminie podstawowym i dwóch terminach poprawkowych.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium oraz przyjęte wszystkie wymagane sprawozdania.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Jeżeli Student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń, może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.
Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat oraz jest wolne miejsce przy stanowisku. W razie braku możliwości odrobienia zajęć, innym sposobem jest opracowanie zagadnienia ustalonego z prowadzącym.
Brak możliwości poprawy oceny pozytywnej na ocenę wyższą.