Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Waste impact on the environment and its management
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-104-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma szczegółową wiedzę o oddziaływaniu odpadów na środowisko, dysponuje angielskim słownictwem technicznym w w/w zakresie IS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami IS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 umie przygotować opracowania pisemne w j. angielskim, potrafi dyskutować na temat prezentowanych i przygotowanych materiałów, umie czytać ze zrozumieniem fachową literaturę angielską na w/w temat IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U06 Aktywność na zajęciach,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS2A_K02 Referat,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma szczegółową wiedzę o oddziaływaniu odpadów na środowisko, dysponuje angielskim słownictwem technicznym w w/w zakresie + + - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie przygotować opracowania pisemne w j. angielskim, potrafi dyskutować na temat prezentowanych i przygotowanych materiałów, umie czytać ze zrozumieniem fachową literaturę angielską na w/w temat - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

A general approach to industrial and hazardous waste pollutants. Treatment of phosphate industry wastes. In-plant management and disposal of industrial hazardous substances. Biotechnology in industrial waste treatment. Pollution prevention. On-site monitoring and analysis of industrial pollutants. Treatment of power industry wastes.

Ćwiczenia audytoryjne:

Phytomining and phytoremediation. Bacteria processing metals and sulphur and their role in metal mobility. Application of bacteria in organic waste treatment. Geological sites for waste storage. Pollution prevention versus pollution clean up. Soil as hazardous waste. Cleaning exhaust gases in industry versus cleaning heating outlet fumes in households. Transmission of pollutants in urban environment.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przygotowanie referatu 45%, aktywny udział w zajęciach 30%, kolokwium zaliczeniowe 25%,

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1)Handbook of industrial and hazardous wastes treatment (2004), 1345pp. Eds.: Lawrence K. Wang (et al.), v1,2004, Marcel Dekker Inc., N.York 2004, USA.
2) Vesilind, P. Aarne, William A. Worrell, Debra R. Reinhart(2002)Solid waste engineering, 428pp, Brooks/Cole, CA, USA
3) Sellers, Kathleen(1999)Fundamentals of hazardous waste site remediation,326pp, CRC Press LLC, USA
4) A. Avogadro and R. C. Ragaini(eds)(1994) Technologies for environmental cleanup : toxic and hazardous waste management. 256pp, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
5) Rogoff, Marc Jay, Screve, Francois(211)Waste-to-energy : technologies and project implementation, 166pp, Elsevier.
6)William D., Robinson (ed.)(1986) The Solid Waste Handbook- a practical guide. 811pp, Wiley 1986.
7) Ehrlich HL (2003) Geomicrobiology. 4th Ed., Dekker, New York, Basel, 714 pp.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak