Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy geotechniki środowiska
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-106-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kaczmarczyk Robert (rkaczmar@op.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej IS2A_W04, IS2A_W06 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa IS2A_W04 Kolokwium
M_W003 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki IS2A_W05, IS2A_W04, IS2A_W06 Kolokwium
M_W004 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych IS2A_W04, IS2A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe obliczeń z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować IS2A_U21, IS2A_U09 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować IS2A_U22, IS2A_U17 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geotechnice IS2A_U16, IS2A_U17 Kolokwium,
Projekt
M_U004 Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację zadań inżynierskich stosowanych geotechnice IS2A_U17 Projekt
M_U005 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować posadowienie prostych obiektów budowlanych IS2A_U19 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje IS2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki, mechaniki gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień budownictwa + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu geotechniki + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać podstawowe obliczeń z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki. Potrafi określić podstawowe parametry fizyczne gruntów i skał i je zinterpretować - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić obserwacje terenowe, prawidłowo je opisać, zlokalizować i na ich podstawie przedstawić budowę geologiczną terenu. Potrafi wykonać pomiary podstawowych parametrów struktur geologicznych i je zinterpretować - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, a w szczególności urządzenia, obiekty, systemy i procesy wykorzystywane w geotechnice - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi zidentyfikować i podać specyfikację zadań inżynierskich stosowanych geotechnice + - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi - zgodnie z zadanymi wymaganiami - zaprojektować posadowienie prostych obiektów budowlanych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera środowiska, szczególnie jej wpływ na środowisko naturalne oraz związaną z tym odpowiedzialność za podjęte decyzje + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Stan naprężenia i odkształcenia. Wpływ wody gruntowej na zmianę stan naprężenia. Ściśliwość gruntów. Wytrzymałość na ścinanie. Konsolidacja. Zmiany w środowisku geologicznym wywoływane wykonywaniem budowli napowierzchniowych. Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia. Wpływ warunków geologicznych na posadowienie obiektów budowlanych. Nośność podłoża gruntowego, ogólne informacje o fundamentach, dane niezbędne do projektowania posadowień, wybór rodzaju fundamentu. Projektowanie posadowień budowli w oparciu o normę PN81/B-03020. Projektowanie posadowień budowli w oparciu o normę Eurokod 7. Odkształcalność podłoża gruntowego, zasady obliczeń osiadań fundamentów metodą odkształceń jednoosiowych oraz metodą odkształceń trójosiowych. Parcie i odpór gruntu, wyznaczanie parcia czynnego i odporu gruntu.

Ćwiczenia projektowe:

Analiza stanu naprężeń. Analiza odkształceń podłoża gruntowego. Wpływ ciśnienia spływowego na zmianę stanu naprężenia, przykłady i zadania. Pierwszy stan graniczny – wyznaczenie nośności podłoża gruntowego pod fundamentem. Drugi stan graniczny – wyznaczenie osiadań metodą odkształceń jednoosiowych, wyznaczenie osiadań metodą odkształceń trójosiowych. Parcie i odpór gruntu – wyznaczanie parcia czynnego i odporu gruntu, przykłady obliczeń parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Błędy w rozwiązaniach geotechnicznych. Nowe technologie geotechnice.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Wykonanie projektu 8 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektu (40%), prezentacji i dyskusji (30%) + oceny z kolokwiów (30%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wiłun Z. Zarys Geotechniki.
Polska norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne PN – EN 1997-1:2008
Pisarczyk S. Mechanika Gruntów. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Pisarczyk S. Geoinżynieria Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005
Puła O. Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg. Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011
Puła O. Rybak C. Sarniak W. Fundamentowanie. Projektowanie posadowień. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 1997
Szymański A. Mechanika gruntów.Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak