Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z kartowania geochemicznego
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-111-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student umie zaplanować prace terenowe oraz siatkę poboru reprezentatywnych próbek środowiskowych IS2A_U22 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt
M_U002 Student potrafi pobrać próbki gleb i wody oraz wykonać oznaczenia podstawowych parametrów IS2A_W09, IS2A_U22, IS2A_W06, IS2A_U08 Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Praca wykonana w ramach praktyki
M_U003 Student potrafi prowadzić obserwacje terenowe i sporządzić odpowiednią dokumentację IS2A_U22, IS2A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Projekt
M_U004 Student potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych razem z wynikami własnych obserwacji i oznaczeń IS2A_U01 Projekt
M_U005 Student potrafi przeprowadzić ocenę statystyczną wyników prac terenowych IS2A_W01, IS2A_U09 Projekt
M_U006 Student potrafi stworzyć i zinterpretować mapy tematyczne na podstawie własnych oznaczeń terenowych oraz potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych badań integrując wiedzę z różnych dziedzin nauki i uwzględniając różne aspekty IS2A_U10, IS2A_U03 Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role IS2A_K04, IS2A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student potrafi uzyskać pozwolenie właściciela terenu na wejście i wykonanie badań minimalizując negatywne skutki powstałe na posesji w trakcie badań, potrafi wyjaśnić znaczenie swoich badań oraz zaprezentować ich wyniki i interpretacje w sposób zrozumiały dla osób nie będących specjalistami IS2A_K07, IS2A_K02, IS2A_K05 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student umie zaplanować prace terenowe oraz siatkę poboru reprezentatywnych próbek środowiskowych - - - - - - - + - - -
M_U002 Student potrafi pobrać próbki gleb i wody oraz wykonać oznaczenia podstawowych parametrów - - - - - - - + - - -
M_U003 Student potrafi prowadzić obserwacje terenowe i sporządzić odpowiednią dokumentację - - - - - - - + - - -
M_U004 Student potrafi integrować wiedzę z różnych źródeł bibliograficznych i baz danych razem z wynikami własnych obserwacji i oznaczeń - - - - - - - + - - -
M_U005 Student potrafi przeprowadzić ocenę statystyczną wyników prac terenowych - - - - - - - + - - -
M_U006 Student potrafi stworzyć i zinterpretować mapy tematyczne na podstawie własnych oznaczeń terenowych oraz potrafi przygotować sprawozdanie z prowadzonych badań integrując wiedzę z różnych dziedzin nauki i uwzględniając różne aspekty - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role - - - - - - - + - - -
M_K002 Student potrafi uzyskać pozwolenie właściciela terenu na wejście i wykonanie badań minimalizując negatywne skutki powstałe na posesji w trakcie badań, potrafi wyjaśnić znaczenie swoich badań oraz zaprezentować ich wyniki i interpretacje w sposób zrozumiały dla osób nie będących specjalistami - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:

1 dzień − Zapoznanie studentów z programem prac terenowych. Podział grupy na zespoły terenowe i wydanie sprzętu terenowego. Przydział terenów do skartowania. Zapoznanie zespołów terenowych z przydzielonymi im obszarami prowadzenia prac.
2– 5 dzień – praca w zespołach − Zaprojektowanie siatki opróbowania przydzielonego obszaru. Wykonywanie prac terenowych takich jak: pobranie próbek gleby i wody do badań, opis makroskopowy próbek gleby w terenie i przygotowanie ich do badań, wykonanie w terenie oznaczeń jakościowych i półilościowych dla wybranych parametrów jak np. wilgotność, zawartość węglanów i pHKCl, zawartość azotanów w glebie. Zabezpieczanie opisanych próbek pod kątem szczegółowych badań laboratoryjnych. Inwentaryzacja potencjalnych źródeł zanieczyszczenia i innych obiektów sozologicznych w celu sporządzenia dokładnej mapy sozologicznej danego terenu oraz interpretacji otrzymanych wyników oznaczeń.
6 dzień − Kontynuacja prac terenowych. Zwrot sprzętu terenowego. Przekazanie przez zespoły opisanych i zabezpieczonych próbek kolekcjonowanych w trakcie zajęć terenowych. Prace kameralne polegające na wykreśleniu przez poszczególne zespoły mapy sozologicznej i map geochemicznych przedstawiających wybrane parametry fizyko- chemiczne i chemiczne gleb przydzielonego obszaru. Przygotowanie opisu do map zgodnie z przedstawionym wzorem. Prezentacja i obrona projektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach terenowych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych poszczególnych elementów opracowania wyników (w tym z pracy w terenie)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
• Znajomość podstaw chemii i geochemii
• Znajomość podstaw geologii
• Podstawowa znajomość petrografii i mineralogii
• Znajomość podstaw kartografii
• Znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej
Każdy uczestnik powinien posiadać: dziennik terenowy (zeszyt w twardej oprawie co najmniej 60 kartek), ołówek, strój terenowy do poruszania się po lesie, odpowiedni także na deszczową pogodę
Każdy zespół powinien posiadać: kompas, nóż, apteczka w pełni wyposażona, mapa turystyczna rejonu praktyk, kątomierz, linijka, lupa 5x, woreczki na próbki (min. 40 szt.), plecak na próbki i materiały, papier do oznakowania próbek, pisak wodoodporny, materiały do opracowania mapy zmienności oznaczanego parametru na kartowanym terenie (kalka techniczna A-3, cienkopisy, kredki do kolorowania, itp.)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zawadzki S. (red.). Gleboznawstwo. Wyd. IV, PWRiL, Warszawa, 1999.
Bednarek, Dziadowiec, Pokojska, Prusinkieiwcz. Badania ekologiczno- gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,2005
PTG. Systematyka gleb polski. Wyd. IV, Roczniki gleboznawcze, Tom XL, Nr ¾, PWN Warszawa, 1989.
Mayer. Podręcznik Badania gleby. PHYWE SYSTEME GMBH, 3707 Gottingen, German,y 2000.
FAO. World reference base for soil resources 2006. World Soil Resources Reports, No. 103, Rome, 2006.
Wytyczne techniczne K-3.6 Mapa sozologiczna Polski skala 1:50 000. GUGiK, Warszawa, 2005.
PN-ISO 10390. Jakość gleby: oznaczanie pH. PKN, 1997.
PN-ISO 11259. Jakość gleby. Uproszczony opis gleby. PKN, 2001.
PN-ISO 10381. Jakość gleby. Pobieranie próbek..Część 1-6 PKN, 1998 – 2009.
Instrukcje wykonywania oznaczeń

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.