Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-201-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna wybrane procesy i technologie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków. IS2A_W03, IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06, IS2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków. IS2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować zmiany wybranych właściwości odpadów spowodowane ich unieszkodliwianiem i wskazać ewentualne miejsca ich wykorzystania po unieszkodliwieniu. IS2A_U01, IS2A_U16 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi, zgodnie z zasadami BHP, korzystać z wybranych metod i technik stosowanych przy unieszkodliwianiu i utylizacji odpadów i ścieków. IS2A_U12, IS2A_U09, IS2A_U08, IS2A_U13, IS2A_U14, IS2A_U21 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w metodach i technikach do unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych IS2A_K01 Sprawozdanie
M_K002 Student ma świadomość wpływu unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje IS2A_K02 Sprawozdanie
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS2A_K04, IS2A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna wybrane procesy i technologie unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi jakościowo i ilościowo scharakteryzować zmiany wybranych właściwości odpadów spowodowane ich unieszkodliwianiem i wskazać ewentualne miejsca ich wykorzystania po unieszkodliwieniu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi, zgodnie z zasadami BHP, korzystać z wybranych metod i technik stosowanych przy unieszkodliwianiu i utylizacji odpadów i ścieków. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w metodach i technikach do unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków i związaną z tym potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - + - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu unieszkodliwiania i utylizacji odpadów i ścieków na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - + - - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Podstawowe kryteria klasyfikacji odpadów do unieszkodliwiania i/lub utylizacji. Metody stosowane przy unieszkodliwianiu odpadów gazowych, ciekłych i stałych – spalanie, rozcieńczenie, izolacja, tworzenie powłok izolacyjnych, przekształcenie w związki nietoksyczne, zeszklenie, składowanie, składowanie trucizn, składowanie odpadów radioaktywnych, wielostopniowa izolacja. Przegląd technologii odsiarczania, usuwania tlenków azotu, przekształcania odpadów w wyniku reakcji chemicznych, ekstrakcja metali. Interakcje bakterii z minerałami i prostymi organizmami roślinnymi oraz grzybami i glonami. Utylizacja popiołów lotnych.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Wzajemna neutralizacja ścieków kwaśnych i zasadowych. Strącanie ze ścieków metali ciężkich i innych wybranych składników. Wzajemna neutralizacja stałych odpadów kwaśnych i zasadowych. Ograniczanie wymywalności metali ciężkich z wybranych odpadów. Reakcja popiołu lotnego na łaźni wodnej z roztworem NaOH lub KOH i jej wpływ na jego właściwości.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 21 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmującego całość materiału, oceny za sprawozdania i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich, standardowe okrycie wierzchnie do pracy w laboratorium.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piecuch T., 2000. Utylizacja odpadów przemysłowych.
Galos K. (red.), 2009; Mineralne surowce odpadowe.
Bartkiewicz B., Umiejewska K., 2010. Oczyszczanie ścieków przemysłowych.
Anderson W.C., 1994. Innovative site remediation technology. Vol. 4, Stabilization/Solidification.
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak