Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budowa i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-203-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach projektowania, prawidłowego wykonania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych IS2A_W06 Udział w dyskusji
M_W002 Student ma wiedzę o cyklu życia składowiska odpadów komunalnych oraz sprzętu wykorzystywanego w trakcie jego eksploatacji. IS2A_W08 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student wie jakie materiały są stosowane przy budowie i eksploatacji składowisk komunalnych IS2A_W09 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 student potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. IS2A_U19, IS2A_U12 Projekt
M_U002 Potrafi zaplanować monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych na różnych jego etapach budowy i eksploatacji. IS2A_U19, IS2A_U17, IS2A_U18 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomość skutków oddziaływania składowiska na środowisko naturalne IS2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi znaleźć rozwiązanie problemu z uwzględnieniem różnych aspektów technicznych, społecznych i środowiskowych. IS2A_K06, IS2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o zasadach projektowania, prawidłowego wykonania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę o cyklu życia składowiska odpadów komunalnych oraz sprzętu wykorzystywanego w trakcie jego eksploatacji. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie materiały są stosowane przy budowie i eksploatacji składowisk komunalnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych na różnych jego etapach budowy i eksploatacji. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student ma świadomość skutków oddziaływania składowiska na środowisko naturalne + - - + - - - - - - -
M_K002 potrafi znaleźć rozwiązanie problemu z uwzględnieniem różnych aspektów technicznych, społecznych i środowiskowych. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie. Wybór lokalizacji składowiska. Składowiskowe pozwolenie zintegrowane.
2. Typy składowisk, Elementy konstrukcyjne składowisk. Zasady projektowania składowisk.
3. Uszczelnienia podstawy składowisk, osiadanie składowiska, Stateczność skarp składowiska. Projektowanie z udziałem geosyntetyków.
4. Sprzęt i maszyny – rodzaje, kryteria wyboru, BHP oraz eksploatacja sprzętu.
5. Eksploatacja składowiska. Obiekty na składowisku.
6. Ochrona środowiska przed oddziaływaniem składowiska. Odcieki i gaz składowiskowy.
7. Zamknięcie składowiska. Zwiększenie pojemności istniejącego składowiska.

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie projektów instalacji i obiektów działających na składowisku odpadów komunalnych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 26 godz
Wykonanie projektu 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z projektów i dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Artur Łuniewski, Stanisław Łuniewski. Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011.
  • Lech Wysokiński; Zasady budowy składowisk odpadów. Instytut Techniki Budowlanej, 2009 rok.
  • Bernd Bilitewski, Georg Härdtle, Klaus Marek. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Wydanie II, Warszawa 2006.
  • Jan Oleszkiewicz. Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik eksperta. Lem Projekt s.c., Kraków 1999.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Dz.U. z 2013 r. poz. 523.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu. Dz.U. z 2013 r. poz. 38.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów. Dz.U. z 2012 r. poz. 676.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.). Dz.U. z 2013 r. poz.1232 – tekst jednolity.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z późn. zm.). Dz.U. z 2013 r. poz. 21.
  • Piotr Manczarski, Rafał Lewicki. Wytyczne dotyczące zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, marzec 2012.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Poprawa wyniku negatywnego z modułu możliwa jest poprzez przystąpienie do terminu poprawkowego kolokwium zaliczeniowego.