Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biotechnologie w utylizacji odpadów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-204-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Latowski Dariusz (latowski@interia.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw biotechnologii IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W13, IS2A_W04, IS2A_W05 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania procesów fizjologiczno-biochemicznych drobnoustrojów w ochronie środowiska IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W04, IS2A_W05 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie roli mikroorganizmów w procesach biotransformacji IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W04, IS2A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować konstrukt genowy IS2A_U01 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi opracować i zoptymalizować proces biotechnologiczny IS2A_U16, IS2A_U17, IS2A_K06, IS2A_U18, IS2A_K02, IS2A_W13, IS2A_U03, IS2A_U14, IS2A_U21 Kolokwium,
Projekt,
Sprawozdanie
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić skrining mikroorganizmów pod względem żądanej cechy IS2A_U11, IS2A_U10 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych IS2A_U04, IS2A_U08, IS2A_U20, IS2A_U03, IS2A_K03, IS2A_K04 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie podstaw biotechnologii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie wykorzystania procesów fizjologiczno-biochemicznych drobnoustrojów w ochronie środowiska + + + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie roli mikroorganizmów w procesach biotransformacji + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przygotować konstrukt genowy - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi opracować i zoptymalizować proces biotechnologiczny - + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaplanować i przeprowadzić skrining mikroorganizmów pod względem żądanej cechy - + + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi pracować w grupie, krytycznie analizować wyniki prac doświadczalnych - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Definicje biotechnologii i podstawowych pojęć biotechnologicznych; przedmiot zainteresowań biotechnologii; historia, zastosowanie i znaczenie biotechnologii w gospodarce (4 godz.).
2.Drobnoustroje i biokatalizatory w biotechnologii (2 godz.).
3.Podstawowe procesy fizjologiczno-biochemiczne drobnoustrojów i ich wykorzystanie w procesach technologicznych (6 godz.).
4.Podstawy inżynierii genetycznej i jej zastosowanie w utylizacji odpadów (4 godz.)
5.Biotransformacja substancji organicznych i nieorganicznych – mechanizmy i zastosowanie w utylizacji odpadów (4 godz.).
6.Charakterystyka najważniejszych procesów biotechnologicznych w utylizacji odpadów (6 godz.).
7.Rodzaje fitoremediacji i ich praktyczne zastosowanie (2 godz.)
7.Utylizacja z wykorzystaniem organizmów żywych – zalety i wady (2 godz.).

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Pojęcie procesu biotechnologicznego – zasady opracowywania i optymalizacji procesów biotechnologicznych (4 godz.).
2. Teoretyczne podstawy poszukiwania i ulepszania szczepów przemysłowych mających zastosowanie w procesach utylizacji; pozyskiwanie ze środowiska (naturalne), mutagenizacja, podstaw inżynierii genetycznej, metody selekcji i przechowywania szczepów (8 godz.).
3. Zasady przygotowania konstruktów genomowych (6 godz.)
4. Technologiczne podstawy biotechnologii – kryteria podziału i typy bioreaktorów, możliwości i sposoby praktycznego ich zastosowania w utylizacji odpadów (6 godz.).
5. Organizmy transgeniczne i ich zastosowanie w ochronie środowiska (2 godz.)
6. Projektowanie procesu biotechnologicznego w celu utylizacji wybranej grupy odpadów (4 godz.).

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Warunki aseptyczne w biotechnologii, typy hodowli drobnoustrojów, zakładanie i prowadzenie hodowli (5 godz.).
2. Wpływ warunków procesowych w bioreaktorach na przykładzie fermentacji alkoholowej drożdży (5 godz.).
3. Skrining, ze środowiska, mikroorganizmów zdolnych do utylizacji odpadów ropopochodnych (5 godz.).
4. Immobilizacja biokatalizatorów i jej zastosowanie w konstruowaniu bioreaktorów (5 godz.).
5. Bioaugmentacja i jej zastosowanie w ochronie środowiska (5 godz.)
6. Bidegradacja w utylizacji odpadów (5 godz.)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 141 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (CL) audytoryjnych (CA) i oceny z egzaminu (W) tzn. (CL+CA +W)/3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

• Podstawy fizjologii i genetyki
• Podstawy biochemii
• Podstawy mikrobiologii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chmiel A. (1998), Biotechnologia – podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne Wydawnictwo PWN, Warszawa;
2. Błaszczyk M.K. (2007), Mikroorganizmy w ochronie środowiska Wydawnictwo PWN, Warszawa;
3. Jędrczak A. (2007), Biologiczne przetwarzanie odpadów Wydawnictwo PWN, Warszawa;
4. Klimiuk E., Łebkowska M. (2004), Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo PWN, Warszawa
5. Miksch K. (1995), Biotechnologia środowiskowa cz. I i II, Fundacja Ekologiczna „Silesia” Katowice
6. Łabużek S. i in. (red.) (2002) Biotechnologia mikroorganizmów-wybrane zagadnienia WUŚ, Katowice
Literatura pomocnicza:
1. Russel S. (1990) Biotechnologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak