Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie środowiskiem i planowanie przestrzenne
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-205-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gałaś Andrzej (pollux@geol.agh.edu.pl)
dr inż. Gałaś Slavka (sgalas@geol.agh.edu.pl)
dr hab. inż. Krzak Mariusz (krzak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty oraz środki gospodarowania zasobami środowiska. IS2A_U10, IS2A_W07, IS2A_W06, IS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów oraz oceny walorów środowiska. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. IS2A_U01, IS2A_W07, IS2A_W06, IS2A_U18, IS2A_U03, IS2A_U19 Kolokwium,
Projekt
M_W003 Ma szczególną wiedzę odnośnie waloryzacji złóż kopalin oraz potrafi określić możliwości ich ochrony w ramach gospodarki przestrzennej. IS2A_W07, IS2A_W06, IS2A_U18, IS2A_W04, IS2A_U19 Kolokwium,
Projekt
M_W004 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni. IS2A_W06, IS2A_U18, IS2A_K02, IS2A_U03, IS2A_U19 Kolokwium,
Projekt
M_W005 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. IS2A_W05, IS2A_K02, IS2A_U03 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. IS2A_U01, IS2A_U18, IS2A_W04 Projekt,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. IS2A_U18, IS2A_K02, IS2A_U03 Projekt,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. IS2A_U10, IS2A_K03 Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. IS2A_K07, IS2A_W07, IS2A_W06 Projekt,
Udział w dyskusji
M_K004 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. IS2A_U05, IS2A_K01 Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna szczegółowo model systemu zarządzania środowiskiem z podziałem na jego poszczególne elementy. Zna szczegółowo instrumenty oraz środki gospodarowania zasobami środowiska. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów oraz oceny walorów środowiska. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko. + - - + - - - - - - -
M_W003 Ma szczególną wiedzę odnośnie waloryzacji złóż kopalin oraz potrafi określić możliwości ich ochrony w ramach gospodarki przestrzennej. + - - + - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni. + - - + - - - - - - -
M_W005 Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna dostępne źródła informacji środowiskowej, w tym bazy danych geologicznych. Potrafi wyszukiwać, przetwarzać oraz interpretować informacje o stanie środowiska. Na ich podstawie potrafi wyciągnąć wnioski na potrzeby realizowanego zadania. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. - - - + - - - - - - -
M_K003 Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego. + - - + - - - - - - -
M_K004 Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Model zarządzania środowiskiem w Polsce. Zarządzanie zasobami środowiska.
Narzędzia zarządzania środowiskiem.
Interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej. Praktyczny wymiar gospodarki przestrzennej.
Zarządzanie przestrzenią. Komponenty przestrzenni. Struktura przestrzenna. Analizy możliwości rozwoju.
Waloryzacja potencjału środowiska. Kształtowanie i ocena krajobrazu.
Lokalizacja działalności gospodarczej (czynniki oraz bariery rozwoju).
Polityka przestrzenna państwa i jej instrumenty prawne. Cel oraz zakres sporządzania dokumentacji planistycznych.
Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym.

Ćwiczenia projektowe:

Przygotowanie projektów w grupach dwuosobowych dotyczących odnośnie zagadnień:

Bazy danych dotyczące informacji środowiskowej, w tym geologicznej, w planowaniu przestrzennym.
Uwarunkowania geologiczne gospodarki przestrzennej. Warunki podłoża budowlanego. Ocena przydatności utworów litogenetycznych. Ocena uwarunkowań hydrogeologicznych oraz nachyleń stoków.
Ochrona złóż kopalin w planowaniu przestrzennym, waloryzacja sozologiczna oraz planistyczna złóż wybranego obszaru.
Analizy przestrzenne. Delimitacja obszarów podwyższonego ryzyka środowiskowego.
Przykładowe studia zagospodarowania przestrzennego (studium, miejscowy plan)– zajęcia kameralne, zapoznanie się z opracowaniami, analiza układu studiów, analiza środowiska przyrodniczego
Instrumenty wzmacniające proces zarządzania przestrzenią. Analiza opracowań ekofizjografickych oraz strategicznych ocen oddziaływania.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z projektów 60% + kolokwium 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Instrukcja opracowania Mapy terenów zdegradowanych podwyższonego ryzyka naturalnego w skali 1:10 000, PIG Warszawa, 2007.
Nieć M., Bąk-Radwańska B.: Opracowanie kryteriów łącznej waloryzacji i hierarchizacji złóż dla celów ich ochrony, Kraków, 2011.
Instrukcja sporządzania Mapy warunków geologiczno-inżynierskiej w skali 1:10000 i większej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach, PIG Warszawa, 1999.
www.emas.gov.pl, www.mos.gov.pl
Bazy danych geośrodowiskowych oraz geologicznych
Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE. 2004.
Urbański J.: GIS w badaniach przyrodniczych, WUG, 2010.
Bródka S.: Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, BWN, Poznań 2010.
Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak