Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podziemne magazynowanie i składowanie odpadów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-208-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bukowski Krzysztof (buk@geolog.geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie metod, typów oraz technologii podziemnego magazynowania i składowania odpadów IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metod badań związanych z projektowaniem podziemnych magazynów i składowisk odpadów IS2A_W09, IS2A_W04 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą obiektów, urządzeń oraz instalacji z zakresu podziemnego magazynowania i składowania odpadów IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W004 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie projektowania podziemnych magazynów i składowisk podziemnych IS2A_W10 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie metod, typów oraz technologii podziemnego magazynowania i składowania odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie metod badań związanych z projektowaniem podziemnych magazynów i składowisk odpadów + + - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę dotyczącą obiektów, urządzeń oraz instalacji z zakresu podziemnego magazynowania i składowania odpadów + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma świadomość i rozumie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki działalności inżyniera w zakresie projektowania podziemnych magazynów i składowisk podziemnych + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Cele i zadania podziemnego magazynowania i składowania odpadów (2h).
2. Magazynowanie gazu ziemnego oraz ropy naftowej w strukturach geologicznych w Polsce (4h)
3. Zakres niezbędnych prac w celu projektowania podziemnych magazynów oraz składowisk odpadów (2h).
4. Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych (1h)
5. Możliwości zagospodarowania złóż soli na składowisko odpadów promieniotwórczych (1h)
6. Podziemne składowanie odpadów promieniotwórczych – przykład Niemiec i USA (2h).
7. Składowanie podziemne CO2 (2h)
8. Podziemne magazynowanie i składowanie w świetle prawa wspólnotowego UE (1h)

Ćwiczenia audytoryjne:

Na podstawie analizy materiałów wynikowych (mapy, przekroje, profile) określających warunki geologiczne na zadanym obszarze, student analizuje warunki budowy potencjalnego podziemnego magazynu kawernowego w złożu soli. Na podstawie wiedzy zdobytej na wykładach wstępnie ocenia przydatność wydzielonego obszaru, wykorzystując przy tym literaturę, materiały i oprogramowanie specjalistyczne (WinUbro) określa ich podstawowe parametry (wielkość i pojemność magazynową poszczególnych zbiorników kawernowych, czas budowy, zrzut solanki, infrastrukturę). Wyniki obliczeń student zamieszcza i oddaje w sporządzonym sprawozdaniu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z kolokwium + 0,7* ocena ze sprawozdania z zajęć audytoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość arkusza kalkulacyjnego
Umiejętność posługiwania się geologicznymi materiałami wynikowymi

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Herrmann A.G., Knipping B. 1993. Waste Disposal and Evaporites. Berlin
2. Materiały konferencyjne z konferencji Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego (lata 1992-2012) www.psgs.pl
3. Nielubowicz B. 1989. Odpady promieniotwórcze. Wstępne badania i analizy wyboru lokalizacji składowiska. Warszawa.
4. XIV Konferencja Quo Vadis Sal – Przegląd Geologiczny nr.9/2009
5. Kunstman A., Poborska-Młynarska K., Urbańczyk K., 2002 – Zarys otworowego ługownictwa solnego. AGH Kraków
6. Konspekty i instrukcje do zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak