Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odpady przemysłowe
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-209-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Kucha Henryk (kucha@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat składu jakościowego i ilościowego odpadów przemysłowych powstających w największej ilości. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student zna zasady gospodarki odpadami przemysłowymi i procesy najczęściej stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami przemysłowymi. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpady przemysłowe klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami przemysłowymi Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Wykonanie projektu
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami przemysłowymi na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje Wykonanie projektu
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat składu jakościowego i ilościowego odpadów przemysłowych powstających w największej ilości. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady gospodarki odpadami przemysłowymi i procesy najczęściej stosowane przy ich wykorzystaniu i unieszkodliwianiu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami przemysłowymi. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi odpady przemysłowe klasyfikować, charakteryzować, wskazać miejsca ich powstawania i metody postępowania z nimi - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych metod i technik stosowanych w gospodarce odpadami przemysłowymi - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarowaniu odpadami przemysłowymi i związaną z tym potrzebę ciągłego i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu gospodarowania odpadami przemysłowymi na środowisko naturalne, związanych z nią dylematów i odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - + - - - - - - -
M_K003 Student ma świadomość odpowiedzialności i potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Charakterystyka i wynikające z niej zagospodarowanie odpadów przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego i chemicznego.
Charakterystyka i zagospodarowanie osadów wodnych i ściekowych.
Gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami przemysłowymi.
Procesy, operacje i urządzenia do unieszkodliwiania wybranych odpadów przemysłowych.
Wybrane aspekty prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarowania odpadami przemysłowymi.

Ćwiczenia projektowe:

Określenie najważniejszych wskaźników dotyczących wytwarzania i charakterystyki odpadów przemysłowych. Opinia nt zaklasyfikowania odpadów do kategorii niebezpiecznych. Obliczanie ilości surowców niezbędnych do unieszkodliwiania odpadów lub związania w nich zanieczyszczeń. Określenie podstawowych parametrów prostego układu do unieszkodliwiania wybranych odpadów przemysłowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 111 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanej oceny z ćwiczeń (ocena z kolokwium obejmujących całość materiału, oceny z projektów i ocena aktywności na zajęciach) i wykładów

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wpis na semestr . Ukończony przedmiot chemia, mineralogia, geochemia i gospodarka odpadami. Kalkulator lub inne narzędzie do obliczeń inżynierskich.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Piecuch T., 2000. Utylizacja odpadów przemysłowych.
Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1997. Energetyka a ochrona środowiska
Galos K. (red.), 2009; Mineralne surowce odpadowe.
OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste
Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak