Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rekultywacja składowisk odpadów
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-301-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Skwarczek Marian (Marian.Skwarczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych oraz trendów rozwojowych w rekultywacji IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Kolokwium,
Projekt
M_W002 Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji oraz przepisów prawnych obowiązujących w Polsce w zakresie rekultywacji IS2A_W10, IS2A_K02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu nadanie użyteczności terenom zdegradowanym przez składowanie odpadów IS2A_U10, IS2A_U12 Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rekultywacji składowiska odpadów IS2A_U01, IS2A_U10, IS2A_U12 Kolokwium,
Projekt
M_U003 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji IS2A_U01, IS2A_U04 Wykonanie projektu,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U004 Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego IS2A_U04, IS2A_K07, IS2A_U07 Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska i rekultywacji IS2A_K02 Referat,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia IS2A_K01 Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_K003 Student potrafi pracować w grupie, określając priorytety służące realizacji projektu IS2A_K04, IS2A_K03 Projekt,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych oraz trendów rozwojowych w rekultywacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat postępowania decyzyjnego w rekultywacji oraz przepisów prawnych obowiązujących w Polsce w zakresie rekultywacji + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi znaleźć rozwiązanie techniczne mające na celu nadanie użyteczności terenom zdegradowanym przez składowanie odpadów + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować koncepcję rekultywacji składowiska odpadów + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi na podstawie samodzielnie wybranych źródeł bibliograficznych przygotować wypowiedź ustną dotyczącą rekultywacji - - - + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi prowadzić konsultacje społeczne wybranego projektu rekultywacyjnego - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest wrażliwy na potrzebę ochrony środowiska i rekultywacji + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia + - - + - - - - - - -
M_K003 Student potrafi pracować w grupie, określając priorytety służące realizacji projektu - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Rekultywacja i zagospodarowanie: podstawowe pojęcia. Cele i ogólne założenia rekultywacji. Wymagania techniczno- technologiczne stawiane zamykaniu składowisk odpadów. (2)
2. Zagadnienia techniczno- projektowe rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Etapy rekultywacji. Kryteria doboru kierunku rekultywacji. Charakterystyka zagrożeń/ uciążliwości składowiska dla poszczególnych komponentów środowiska. Kryteria doboru metod rekultywacji. (2)
3. Techniczne zasady odtwarzania gleb. Rekultywacja biologiczna. Metody eliminacji zagrożeń. (2)
4. Klasyfikacja metod rekultywacji: metody inżynierskie i procesowe. Szczegółowe omówienie poszczególnych metod wraz z wypunktowaniem wad i zalet danej metody: Metody fizyczne rekultywacji: spalanie, desorpcja termiczna, usuwanie próżniowe, rozdzielanie mechaniczne, wydobycie i gromadzenie, wspomagane termicznie odparowanie do próżni, elektrooczyszczanie, systemy ścianek szczelnych, izolacja powierzchniowa, metoda BAG. Metody chemiczne: odmywanie gleby, przemywanie gleby, ekstrakcja rozpuszczalnikowa, immobilizacja zanieczyszczeń, dehalogenacja, chemiczne i fotochemiczne utlenianie/ redukcja. Metody biologiczne: kompostowanie, reaktory/ filtry biologiczne, bioremediacja, fito stabilizacja, fito ekstrakcja, pokrywy roślinne. Nowe metody i technologie: fotoliza, Proces mieszany (lasagna process), rozkład w plazmie, stabilizacja zanieczyszczeń na polimerach, nitryfikacja. (7)
5. Gospodarka odciekami na składowiskach odpadów komunalnych. Odgazowanie składowisk odpadów komunalnych: pasywne i aktywne systemy odgazowania. (2)

Ćwiczenia projektowe:

Przygotowanie koncepcji rekultywacji składowiska wybranego rodzaju odpadów. Wykonanie projektu rekultywacyjnego składowiska odpadów. Prezentacja opracowanego przez zespół projektu rekultywacji oraz symulacja dyskusji w ramach konsultacji społecznych proponowanych rozwiązań.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwium + 0,4 * ocena z prezentacji i dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw gleboznawstwa i rekultywacji gleb
Znajomość biologii w zakresie szkoły średniej
Znajomość podstaw chemii i geochemii
Znajomość podstaw geologii
Podstawowa znajomość petrografii i mineralogii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Karczewska A., Ochrona i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław, 2008.
Gworek B. (red), Technologie rekultywacji gleb. Monografia, WNGB, Warszawa, 2004.
Gołda T., Rekultywacja. Skrypty Uczelniane UWND AGH, Kraków, 2005.
Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa, 2003.
red. Maliny G., praca zbiorowa, Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 2011.
Maciak F., Materiały do ćwiczeń z rekultywacji terenów zdegradowanych. Wyd. SGGW, Warszawa, 1996.
BARAN S., TURSKI R., Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR, Lublin, 1996.
Greinert H., Grejnert A., Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wyd. PZ, Zielona Góra, 1999.
Cieśliński Z., JAWOROWSKI P., Szczepańska E., Problemy ochrony i rekultywacji środowiska. Wyd.
UMK, Toruń, 1994.
Siuta J., Rekultywacja gruntów. Poradnik. Wyd. IOŚ, Warszawa, 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Projekty realizowane są na zajęciach i korygowane na bieżąco w trakcie ich wykonywania lub w ramach godzin konsultacyjnych, nie ma zatem możliwości poprawiania poszczególnych projektów po ich oddaniu prowadzącemu.
Poprawa wyniku negatywnego z modułu możliwa jest poprzez przystąpienie do terminu poprawkowego kolokwium zaliczeniowego.