Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Opracowywanie Planów Gospodarki Odpadami
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-302-GO-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Gospodarka odpadami
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wójcik Rafał (rwojcik@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kuczyńska Iwona (ikuczyn@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna rodzaje planów gospodarki odpadami IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Kolokwium
M_W002 zna powiązanie planów gospodarki odpadami z innymi politykami ochrony środowiska w Polsce IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Kolokwium
M_W003 zna podstawy prawne i ekonomiczne w tworzeniu i zastosowaniu planów gospodarki odpadami IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać plan gospodarki odpadami oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników IS2A_U10, IS2A_U03, IS2A_K04 Projekt
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) z tematyki odpadów niebezpiecznych; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania IS2A_U01, IS2A_U03 Projekt
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą opracowanemu planowi gospodarki odpadami IS2A_U04 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stałej edukacji IS2A_K01 Kolokwium,
Projekt
M_K002 rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować IS2A_K03 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna rodzaje planów gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
M_W002 zna powiązanie planów gospodarki odpadami z innymi politykami ochrony środowiska w Polsce + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawy prawne i ekonomiczne w tworzeniu i zastosowaniu planów gospodarki odpadami + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykonać plan gospodarki odpadami oraz przygotować tekst omówienia uzyskanych wyników - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu (również w języku angielskim) z tematyki odpadów niebezpiecznych; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą opracowanemu planowi gospodarki odpadami - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stałej edukacji + - - + - - - - - - -
M_K002 rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i w niej pracować - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Plany gospodarki odpadami jako planistyczny instrument prawny gospodarowania odpadami
2. Rola planów gospodarki odpadami w realizacji polityki ochrony środowiska
3. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami. Wojewódzkie, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami
4. Prawodawstwo polskie i UE dotyczące gospodarki odpadami.
5. Wpływ planu gospodarki odpadami na środowisko.
6. Powiązania z innymi planami i politykami.
7. Struktura standardowego planu gospodarki odpadami.
8. Zakres i harmonogram czasowy planu gospodarki odpadami.
9. Proces planowania i konsultacje społeczne.
10. Wdrażanie planów gospodarki odpadami a świadomość społeczna.
11. Instrumenty ekonomiczne i finansowanie planów gospodarki odpadami, konsekwencje gospodarcze.

Ćwiczenia projektowe:

Opracowanie planu gospodarki odpadami dla wybranego obszaru w Polsce. Zaprezentowanie wyników samodzielnej pracy w postaci prezentacji komputerowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen z: kolokwium z wykładów, projektu i wygłoszenia prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wiedza z zakresu odpadów, gospodarki odpadami, technologii w ochronie środowiska, prawa ochrony środowiska.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne, istniejące plany gospodarki odpadami.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Pierwszy termin zaliczenia w dniu ostatnich zajęć za zasadach podanych studentom na pierwszych zajęciach. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych uzyskania zaliczenia w sesji.