Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-102-HS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Hydrogeologia stosowana i geotechnika
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bajda Tomasz (bajda@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Moduł zapewnia studentowi prowadzenie lub udział w badaniach naukowych w dziedzinie nauk technicznych w zakresie związanym z wybraną specjalnością

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 potrafi w celu rozwiązywania problemu naukowego przeprowadzać badania laboratoryjne, eksperymenty naukowo- badawcze i analizy oraz zastosować symulacje komputerowe IS2A_U09, IS2A_U08 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 potrafi zidentyfikować i rozwiązać praktyczne problemy prostego zadania naukowo-badawczego charakterystycznego dla inżynierii środowiska, ocenić przydatność istniejących metod i narzędzi służących do jego rozwiązania uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, a w razie konieczności zastosować nowe podejście, metodę lub narzędzia IS2A_U19, IS2A_U17, IS2A_U18 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U003 potrafi pozyskiwać niezbędne do dyplomowej pracy magisterskiej informacje i dane naukowe pochodzące z różnych źródeł wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym IS2A_U01 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U004 potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe pomiary, badania, pobór próbek, prace kartograficzne i inne prace z zakresu inżynierii środowiska IS2A_U22 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U005 stosuje zasady bezpieczeństwa pracy podczas prac terenowych, laboratoryjnych lub w środowisku przemysłowym IS2A_U13 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U006 potrafi zbierając dane i materiał badawczy niezbędne do pracy dyplomowej dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień badawczych IS2A_U10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonywanych pomiarów, badań naukowych i innych prac, oraz rozumie możliwe konsekwencje działań niezgodnych z etyką naukową IS2A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Zbierając niezbędne dane i materiał badawczy myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania IS2A_K04, IS2A_K06 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 potrafi w celu rozwiązywania problemu naukowego przeprowadzać badania laboratoryjne, eksperymenty naukowo- badawcze i analizy oraz zastosować symulacje komputerowe - - - - - - + - - - -
M_U002 potrafi zidentyfikować i rozwiązać praktyczne problemy prostego zadania naukowo-badawczego charakterystycznego dla inżynierii środowiska, ocenić przydatność istniejących metod i narzędzi służących do jego rozwiązania uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, a w razie konieczności zastosować nowe podejście, metodę lub narzędzia - - - - - - + - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać niezbędne do dyplomowej pracy magisterskiej informacje i dane naukowe pochodzące z różnych źródeł wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym - - - - - - + - - - -
M_U004 potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe pomiary, badania, pobór próbek, prace kartograficzne i inne prace z zakresu inżynierii środowiska - - - - - - + - - - -
M_U005 stosuje zasady bezpieczeństwa pracy podczas prac terenowych, laboratoryjnych lub w środowisku przemysłowym - - - - - - + - - - -
M_U006 potrafi zbierając dane i materiał badawczy niezbędne do pracy dyplomowej dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień badawczych - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność i wiarygodność wykonywanych pomiarów, badań naukowych i innych prac, oraz rozumie możliwe konsekwencje działań niezgodnych z etyką naukową - - - - - - + - - - -
M_K002 Zbierając niezbędne dane i materiał badawczy myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Podczas praktyki dyplomowej dyplomant samodzielnie zbiera dane i inne materiały badawcze niezbędne do realizacji tematu swojej dyplomowej pracy magisterskiej. Praktyka dyplomowa może mieć formę badań laboratoryjnych, w tym także w jednostkach organizacyjnych AGH, badań terenowych, obozów naukowych, pobytów w krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach publicznych i niepublicznych, urzędach administracji państwowej i samorządowej różnego szczebla i charakteru, których zakres merytoryczny i charakter działań związany jest z kierunkiem Inżynieria środowiska oraz wybraną przez dyplomanta specjalnością studiów. Wybór miejsca praktyki winien być dostosowany do zatwierdzonego tematu pracy dyplomowej. Nadzór naukowo-dydaktyczny nad praktyką sprawuje promotor pracy magisterskiej, z którym przed rozpoczęciem praktyki dyplomant konsultuje ramowy program praktyki. Zakres i program praktyki dyplomowej winien być ściśle związany z tematem pracy dyplomowej i umożliwić zebranie w sposób naukowy danych badawczych wystarczających, ilością i zakresem, do realizacji tematu pracy. Podczas praktyki, dane i inne materiały badawcze dyplomant uzyskuje metodami naukowymi, które poznał w trakcie studiów oraz potrafi odpowiednio wybrać i je zastosować, zgodnie ze specyfiką tematu pracy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 60 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie ustnego sprawozdania dyplomanta z realizacji praktyki

Wymagania wstępne i dodatkowe:

zatwierdzony temat pracy magisterskiej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak