Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-301-HS-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Hydrogeologia stosowana i geotechnika
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z uregulowań prawnych, niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania źródeł informacji i wiedzy IS2A_W12 Praca dyplomowa
Umiejętności
M_U001 potrafi opracować dyplomową pracę magisterską z zakresu Inżynierii środowiska wraz z przedstawieniem tezy pracy, przebiegu i rezultatów badań, omówieniem wyników i przedstawieniem wniosków IS2A_U12, IS2A_U17, IS2A_U18, IS2A_U03, IS2A_U19 Praca dyplomowa
M_U002 potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski IS2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 ma umiejętność samokształcenia IS2A_U05 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U004 umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej IS2A_U04, IS2A_U07 Referat
M_U005 potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym IS2A_U10 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania IS2A_K01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
M_K002 ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i formułowania wniosków IS2A_K02 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Referat
M_K003 opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania IS2A_K04, IS2A_K06 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K004 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień z dziedziny Inżynierii środowiska IS2A_K07 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wynikające z uregulowań prawnych, niezbędne przy korzystaniu z materiałów publikowanych i udostępnionych w celu napisania pracy magisterskiej; zna zasady prawidłowego cytowania źródeł informacji i wiedzy - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 potrafi opracować dyplomową pracę magisterską z zakresu Inżynierii środowiska wraz z przedstawieniem tezy pracy, przebiegu i rezultatów badań, omówieniem wyników i przedstawieniem wniosków - - - - - - - - - + -
M_U002 potrafi pozyskiwać niezbędne do pracy magisterskiej informacje i dane z różnych źródeł, właściwie je integrować oraz wyciągać uzasadnione wnioski - - - - - - - - - + -
M_U003 ma umiejętność samokształcenia - - - - - - - - - + -
M_U004 umie opracować i przedstawić prezentację na temat wykonanej pracy magisterskiej - - - - - - - - - + -
M_U005 potrafi wykonując pracę magisterską dostrzegać złożoność i interdyscyplinarność zagadnień z nią związanych, a także wzajemne związki realizowanego tematu badawczego ze środowiskiem naturalnym - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego dokształcania - - - - - - - - - + -
M_K002 ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów realizowanej pracy badawczej oraz właściwie postrzega związane z tym dylematy i odpowiedzialność za podjęte decyzje na etapie wykonywania pracy, jak i formułowania wniosków - - - - - - - - - + -
M_K003 opracowując pracę magisterską myśli i działa kreatywnie oraz właściwie określa priorytety służące realizacji nakreślonego zadania - - - - - - - - - + -
M_K004 ma świadomość społecznej roli absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji dotyczących znanych mu zagadnień z dziedziny Inżynierii środowiska - - - - - - - - - + -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Praca dyplomowa jest oryginalnym opracowaniem w formie pisemnej określonego tematu, do realizacji którego niezbędne dane literaturowe I/lub material analityczny student zebral podczas praktyki dyplomowej.
Praca dyplomowa jest realizowana pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (promotora pracy) w trybie systematycznych prac literaturowych I/lub analitycznych oraz konsultacji w trakcie trwania III semestru studiów. Tematem pracy dyplomowej jest zagadnienie, którego rozwiązanie potwierdza nabycie określonych umiejętności naukowych w zakresie wiedzy charakteryzującej absolwenta studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska
Egzamin dyplomowy obejmuje:
a) prezentację pracy dyplomowej,
b) dyskusję nad pracą,
c) sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku kształcenia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 542 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 460 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona:
a/ oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2),
b/ średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6),
c/ oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z wagą 0,2).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Uzyskanie absolutorium ze studiów II stopnia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  • Okulewicz M., Ziółkowska M., Bogdanowicz. P., Kochanowska M., Krawczyk Z. (red) – Poradnik pisania pracy dyplomowej. Wydawca: Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1524/PoradnikPisaniaPracyDyplomowej.pdf
  • Zabielski R., 2008 – Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW. Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW, Warszawa: http://agrobiol.sggw.waw.pl/agrobiol/media/Przewodnik%20pisania%20prac%20mgr%20i%20dr%20w%20SGGW.pdf
  • Opoka E., 2003 – Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice
  • Bielcowie E., J., 2007 – Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Wyd. EJB i Arkadiusz Wingert, Kraków
  • Weiner J., 2009 – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa
  • PN-ISO 690:2002 – Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Zawartość, forma i struktura. PKN, Warszawa
  • PN-ISO 690:2002 – Informacja i dokumentacja — Przypisy bibliograficzne — Dokumenty elektroniczne i ich części. PKN, Warszawa*
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak