Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zajęcia terenowe z inżynierii mineralnej
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-105-IM-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria mineralna
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze zagadnienia z zakresu iżynierii mineralnej IS2A_W03, IS2A_W05, IS2A_W08, IS2A_W06, IS2A_W04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnym IS2A_W03, IS2A_W07, IS2A_W01, IS2A_W06, IS2A_W04, IS2A_W02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W003 Ma wiedzę o przemianach fazowych wykorzystywanych w technologiach mineralnych IS2A_W03, IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W04, IS2A_W02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Umie określić przydatność kopaliny dla poszczególnych technologii mineralnych IS2A_U01, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U10, IS2A_U07, IS2A_U18, IS2A_U08, IS2A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna najważniejsze zagadnienia z zakresu iżynierii mineralnej - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnym - - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę o przemianach fazowych wykorzystywanych w technologiach mineralnych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie określić przydatność kopaliny dla poszczególnych technologii mineralnych - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Udział w zajęciach terenowych 60 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = ocena ze sprawozdania z zajęć terenowych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

znajomość podstaw mineralogii, petrografii
znajomość podstaw technologii mineralnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wyszomirski P., Galos K., 2007 – Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego. UWND AGH Kraków
Kłapyta Z., Żbiński W. [red.] 2008 – Sorbenty mineralne Polski. UWND AGH Kraków

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak