Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Surowce mineralne w technologiach
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-106-IM-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria mineralna
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Bahranowski Krzysztof (bahr@agh.edu.pl)
dr inż. Górniak Katarzyn (gorniak@agh.edu.pl)
dr Szydłak Tadeusz (szydlak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna najważniejsze zagadnienia z zakresu technologii ceramicznych i chemicznych IS2A_W05, IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07, IS2A_W06 Kolokwium
M_W002 Student zna najważniejsze surowce stosowane w technologiach ceramicznych i chemicznych IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Kolokwium
M_W003 Student zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnych IS2A_W09, IS2A_W08, IS2A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student umie określić skład fazowy oraz podstawowe właściwości technologiczne surowców mineralnych IS2A_U11, IS2A_U15, IS2A_U12 Sprawozdanie
M_U002 Student umie określić przydatność kopaliny dla potrzeb poszczególnych technologii IS2A_U11, IS2A_U15, IS2A_U12 Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna najważniejsze zagadnienia z zakresu technologii ceramicznych i chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna najważniejsze surowce stosowane w technologiach ceramicznych i chemicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe metody wzbogacania (przeróbki) surowców mineralnych - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie określić skład fazowy oraz podstawowe właściwości technologiczne surowców mineralnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie określić przydatność kopaliny dla potrzeb poszczególnych technologii - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Wprowadzenie w zagadnienia technologii wykorzystujących surowce mineralne z podkreśleniem związku między określoną technologią a surowcem mineralnym (2 godz.)
2. Rola i przykłady operacji przeróbczych kopalin użytecznych (2 godz.)
3. Przykłady surowców mineralnych stosowanych w technologiach ceramicznych (3 godz.)
4. Zarys technologii ceramicznych (4 godz.)
5. Przykłady surowców mineralnych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym (2 godz.)
6. Zarys technologii chemicznych (2 godz.)

Ćwiczenia laboratoryjne:

Analiza mikroskopowa, rentgenograficzna, termiczna, granulometryczna i chemiczna wybranych kopalin, surowców mineralnych i otrzymanych z nich wyrobów.

Zajęcia praktyczne:

Interpretacja wyników badań mikroskopowych, rentgenograficznych, termicznych, granulometrycznych i chemicznych wybranych kopalin, surowców mineralnych i otrzymanych z nich wyrobów.
Wykorzystanie wyników w/w badań do interpretacji przemian fazowych zachodzących w trakcie procesu przeróbki kopalin oraz w trakcie procesów technologicznych.
Omówienie przebiegu wybranych procesów technologicznych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w zajęciach praktycznych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen: z ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć praktycznych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe wiadomości na temat składu fazowego surowców mineralnych.
Umiejętność zastosowania instrumentalnych metod badań mineralogiczno-petrograficznych (mikroskopia optyczna i elektronowa, analizy: rentgenograficzna, termiczna, granulometryczna i chemiczna).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bolewski A., Żabiński W. [red.] – Metody badań minerałów i skał. Wyd. Geol. Warszawa 1979.
2. Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd. Geol. Warszawa 1991.
3. Gawł A., Muszyński M. – Tablice do identyfikacji minerałów metodą rentgenograficzną. Wyd. AGH, Kraków 1992.
4. Manecki A., Muszyński M. – Przewodnik do petrografii. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
5. Wyszomirski P., Galos K. – Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak