Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gemmologia stosowana
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-107-IM-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria mineralna
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Dumańska-Słowik Magdalena (dumanska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Natkaniec-Nowak Lucyna (natkan@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej IS2A_W06, IS2A_W05 Egzamin
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu kamieni szlachetnych i ozdobnych stosowanych w technice IS2A_W06, IS2A_W05 Egzamin
M_W003 Student potrafi wskazać kierunki praktycznego zastosowania surowca IS2A_W09 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i technikami fazowymi IS2A_U12 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi posługiwać się aparaturą gemmologiczną IS2A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu gemmologii podstawowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu kamieni szlachetnych i ozdobnych stosowanych w technice + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi wskazać kierunki praktycznego zastosowania surowca + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać wstępnej identyfikacji kamienia metodami gemmologicznymi i technikami fazowymi - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się aparaturą gemmologiczną - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Gemmologia – etymologia, cele i zadania. Rozwój gemmologii w Polsce. Terminologia (wg CIBJO).
2. Klasyfikacja kamieni, geneza, typy złóż. Miary masy. 4C – cechy podlegające ocenie metrologicznej (barwa, czystość, szlif, masa).
3. Obróbka. Rodzaje szlifów. Przykłady zastosowania.
4. Metody syntez – przykłady kamieni syntetycznych.
5. Barwa i inne cechy optyczne (połysk, przezroczystość, współczynniki załamania światła, dyspersja, luminescencja).
6. Zjawiska mieniące. Inkluzje – czystość kamieni.
7. Charakterystyka wybranych grup minerałów i skał. Przykłady zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Diament.
8. Grupa korundu i berylu
9. Grupa turmalinu
10. Grupa granatów
11. Topaz, cyrkon, spodumen
12. Minerały grupy SiO2 (kwarc, chalcedon- agaty, opal) i skały krzemionkowe (krzemienie, lidyty).
13. Wybrane kamienie ozdobne pochodzenia organicznego (bursztyn i inne żywice).
14. Skały ozdobne (serpentynity, nefryt, granity, marmury itp.)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Metodyka badań gemmologicznych. Laboratorium gemmologiczne – wykaz aparatury.
2. Budowa i zasada działania sprzętu gemmologicznego (podstawy).
3. Kamienie wzorcowe (zajęcia praktyczne).
4. Opis i ocena jakości obróbki szlifu.
5. Masa przeliczeniowa. Metody oznaczania gęstości kamieni jubilerskich.
6. Kolokwium
7. Diament i jego imitacje – zajęcia praktyczne.
8. Diagnostyka wybranych kamieni szlachetnych i ozdobnych nieniszczącymi metodami gemmologicznymi i fazowymi (zajęcia praktyczne)
9. Diagnostyka wybranych kamieni organicznych (bursztyn i inne żywice fosylne: perły, kość słoniowa) – zajęcia praktyczne.
10-12 Diagnostyka kamieni syntetycznych i produktów sztucznych (szkła, emalie, itp.)
13. Opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych
14. Kolokwium zaliczeniowe

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z egzaminu + 0,1 * ocena z kolokwium + 0,4* ocena ze sprawozdań z zajęć laboratoryjnych
Formę zaliczenia przedmiotu (egzamin) prowadzący podaje na początku semestru (ustny lub pisemny).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw mineralogii, petrografii i geochemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

P. Gunia, 1996. Gemmologia praktyczna dla geologów. Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław
W. Łapot, 1999.Gemmologia ogólna. Wyd. UŚ., Katowice
W. Łapot, 2000.Gemmologia szczgółowa. Wyd. UŚ., Katowice
T. Sobczak, N. Sobczak, 2001. Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych. T. I. Wyd. Tomasz Sobczak, Warszawa(T.II, 2009)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 2011. Gemmologia. Wyd. Antykwa, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, 1996. Zarys gemmologii. Skrypt AGH, Kraków.
W. Heflik, L. Natkaniec-Nowak, A. Pieczka, 1996. Kamienie szlachetne i ozdobne Polski. Cz. I i II. Skrypt AGH, Kraków.

Informacje dodatkowe:

Brak