Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy krystalografii i krystalochemii
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-108-IM-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria mineralna
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Zelek-Pogudz Sylwia (zelek@geol.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia krystalograficzne, umie zidentyfikować elementy symetrii, rozpoznaje symetrię punktową obiektów IS2A_W06, IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
M_W002 Student rozpoznaje i opisuje symetrię z użyciem notacji krystalograficznej IS2A_W06, IS2A_U09, IS2A_U08, IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W005 Student potrafi zastosować kryteria podziału do klasyfikacji podstawowych typów struktur krystalicznych IS2A_W06, IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
M_W006 Student rozumie specyfikę oddziaływania promieni X z materią IS2A_W06, IS2A_W05, IS2A_W04 Kolokwium
Umiejętności
M_U003 Student potrafi skonstruować rzuty stereograficzne kryształów IS2A_U09, IS2A_U08 Sprawozdanie
M_U004 Student rozumie i potrafi wykonać operacje na sieci odwrotnej, potrafi zastosować rachunek macierzowy IS2A_U09, IS2A_U08 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia krystalograficzne, umie zidentyfikować elementy symetrii, rozpoznaje symetrię punktową obiektów - + - - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje i opisuje symetrię z użyciem notacji krystalograficznej - + - - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi zastosować kryteria podziału do klasyfikacji podstawowych typów struktur krystalicznych - + - - - - - - - - -
M_W006 Student rozumie specyfikę oddziaływania promieni X z materią - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U003 Student potrafi skonstruować rzuty stereograficzne kryształów - + - - - - - - - - -
M_U004 Student rozumie i potrafi wykonać operacje na sieci odwrotnej, potrafi zastosować rachunek macierzowy - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne:

1. Teoria sieciowej budowy kryształów. Komórka elementarna. Układy krystalograficzne.
2. Konstrukcja sieci odwrotnej. Centrowania sieci.
3. Elementy symetrii punktowej i wyznaczanie klasy geometrycznej kryształu.
4. Macierzowe ujęcie operatorów symetrii.
5. Otwarte elementy symetrii. Grupy przestrzenne. Notacja i symbolika międzynarodowa. Pozycje Wyckoffa.
6. Macierzowe ujęcie operatorów symetrii otwartej.
7. Krystalografia fizyczna, oddziaływanie promieni X z materią, własności fizyczne kryształów – zasada Neumanna.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 56 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń audytoryjnych, złożenie wszystkich sprawozdań z wykonanych ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej z ocen z kolokwiów i ze sprawozdań z ćwiczeń: Ocena końcowa = 0,6 * ocena z kolokwiów + 0,4 * ocena ze sprawozdań z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Znajomość podstaw mineralogii
Znajomość podstaw chemii i geochemii
Znajomość podstaw matematyki
Znajomość podstaw fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bojarski Z. Gigla. M., Stróż K., Surowiec M., 2007. Krystalografia. Podręcznik wspomagany komputerowo. PWN, Warszawa.
Trzaska Durski Z., Trzaska Durska H., 1994. Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej.PWN, Warszawa.
Handke M., Rokita M., Adamczyk A., 2008. Krystalografia i Krystalochemia dla Ceramików. Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
Trzaska Durski Z., Trzaska Durska H., 2003. Podstawy krystalografii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Bojarski Z., Habla H., Surowiec M., 1986. Materiały do nauki krystalografii. PWN, Warszawa.
Chojnacki J., 1973. Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej. PWN, Warszawa.
Pękala T., 1976. Zarys krystalografii. PWN, Warszawa.
Bolewski A., Kubisz J., Żabiński W., 1981. Mineralogia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prezentacje do zajęć i instrukcje do ćwiczeń dostępne na stronie internetowej przedmiotu