Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Absolwent na rynku pracy
Tok studiów:
2015/2016
Kod:
BIS-2-209-IM-s
Wydział:
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria mineralna
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Dudek Krzysztof (kadudek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych oraz technicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej IS2A_W08 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania jakością IS2A_W09, IS2A_W13, IS2A_W11 Kolokwium
M_W003 Student potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, możliwości rynków kapitałowych i międzynarodowych IS2A_W10, IS2A_W12, IS2A_K06 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z różnych programów jej wspierania IS2A_U14 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zaplanować ścieżkę kariery, przygotować dokumenty rekrutacyjne, prezentacje, autoreferat, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS2A_K03 Projekt
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie IS2A_K07 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych oraz technicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym zarządzania jakością + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, możliwości rynków kapitałowych i międzynarodowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prowadzić działalność gospodarczą i korzystać z różnych programów jej wspierania + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zaplanować ścieżkę kariery, przygotować dokumenty rekrutacyjne, prezentacje, autoreferat, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość dostosowania do pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Metody rozpoznania i analizy rynków pracy w Polsce i w Europie, strategia planowania ścieżki kariery, technika przygotowania dokumentów i podań, przygotowanie do procedury rekrutacyjnej, techniki prezentacji i autoreferowania (2h).
Jednoosobowa działalność gospodarcza; rejestracja i rozpoczęcie działalności (NIP, REGON, ZUS). Przychody, koszty i dochody – prowadzenie ewidencji. Formy opodatkowania działalności gospodarczej (2h).
Możliwości dla absolwentów i przedsiębiorców po raz pierwszy otwierający działalność gospodarczą. Programy aktywizacyjne Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, granty i dotacje. Programy Unii Europejskiej; Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i inne (3h).
Elementy analizy ekonomicznej i prawnej; studium wykonalności, business plan, zarządzanie jakością, elementy prawa autorskiego i patentowego, ochrona własności przemysłowej, zarządzanie zasobami własności intelektualnej, dostęp do zasobów informacji patentowej (4h).
Perspektywy rozwoju samodzielnej działalności; tworzenie małej firmy w formie spółki z o.o. lub akcyjnej. Możliwości pozyskania kapitału; Fundusze joint venture, anioły biznesu, rynek kapitałowy (New Connect). Rynki międzynarodowe, eksport (3h).

Ćwiczenia audytoryjne:

Opracowanie dokumentów i podań, przygotowanie do procedury rekrutacyjnej, przygotowanie prezentacji i autoreferatu (4h).
Opracowanie i przygotowanie wniosków o granty i dotacje z różnych programów krajowych i unijnych (4h).
Elementy analizy ekonomicznej; studium wykonalności, business plan, (3h).
Analiza rynków międzynarodowych i kapitałowych, case studies (np. Ekoeksport S.A.) (3h).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= 1.0 * ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak